pixelg
SA - RS - 2020-03-19 - APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (aplisens)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (aplisens) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-192Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Morelowa7
(ulica)(numer)
22 814 07 7722 814 07 78
(telefon)(fax)
aplisens@aplisens.plwww.aplisens.pl
(e-mail)(www)
113-08-88-504012265485
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży118 512105 71327 54924 775
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 39817 4114 0444 080
Zysk (strata) brutto17 47917 5924 0634 123
Zysk (strata) netto14 75214 6833 4293 441
Suma dochodów całkowitych15 48013 9973 5983 280
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej26 28723 1706 1115 430
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 215-11 899-2 840-2 789
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 513-6 628-3 374-1 553
Przepływy pieniężne netto, razem-4414 643-1021 088
Aktywa razem175 439174 45741 19740 571
Zobowiązania długoterminowe1 3991 489329346
Zobowiązania krótkoterminowe10 41612 3672 4462 876
Kapitał własny163 624160 60138 42337 349
Kapitał zakładowy2 5192 519592586
Liczba akcji średnioważona(w szt.)12 375 35812 474 04412 375 35812 474 044
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)12 375 35812 474 04412 375 35812 474 044
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,191,180,280,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,191,180,280,28
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR)13,2212,873,102,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,2212,873,102,99

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z29 marca 2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującegona dzień bilansowy 31.12.2019 1EUR-4,2585 PLN oraz 31.12.20181EUR-4,3000 PLN. Pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursówustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym roku 31.12.2019 1EUR-4,3018 PLN oraz 31.12.2018 1EUR-4,2669 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SF konso APLISENS 31 12 2019.pdfGK APLISENS sprawozdanie finasowe za rok 2019
GK_APLISENS_Sprawozdanie_Zarząd_2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i GK APLISENS za rok 2019
List Prezesa Zarządu APLISENS do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu APLISENS S.A.
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ APLISENS GK MK.DOCX.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania GKAPLISENS za rok 2019
Oświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu APLISENS S.A. w sprawie rzetelności sprawozdań
Informacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu APLISENS S.A. nt. firmy audytorskiej
Oświadczenie RN APLISENS SA.PDFOświadczenie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. w sprawie komitetu audytu
Ocena_przez_RN_APLISENS_SA_sprawozdan_za_2019.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań finansowych i Sprawozdania Zarządu z działalnościSpółki i GK za 2019 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Adam ŻurawskiPrezes ZarząduAdam Żurawski
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Grzegorz GrochalskiGłówny KsięgowyGrzegorz Grochalski


Nazwa jednostki:APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APLISENS S.A.
Adres:Morelowa 7, 03-192 Warszawa
Telefon:22 814 07 77
Fax:22 814 07 78
Email:aplisens@aplisens.pl
www:www.aplisens.pl
NIP:113-08-88-504
REGON:012265485

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Aplisens SA
APLISENS
2020-03-19 przyjęcie strategii na lata 2020-2022
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-02-07 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-02-06 WZ - podjęte uchwały: umorzenie akcji
2020-01-28 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-01-10 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-01-08 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy