pixelg
SA - PSr - 2020-08-31 - APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (apsenergy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (apsenergy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów warto ciowych prowadz cych dzia alno wytwórcz , budowlan , handlow lub us ugow
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-31
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APS Energia
Przychody ze sprzedaży30 10148 821 6 778 11 385
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-7 143-3 657-1 608 - 853
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-7 802-4 041-1 757 - 942
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-7 853-3 900-1 768 - 910
Zysk (strata) netto-7 853-3 900-1 768 - 910
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-7 853-3 900-1 768 - 910
Suma dochodów całkowitych-8 904-3 525-2 005 - 822
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-8 904-3 525-2 005 - 822
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-922-36-208 - 8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 528293-1 020 68
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 250-1 976507 - 461
Przepływy pieniężne netto razem-3 200-1 719-721 - 401
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 494 28 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,28-0,14-0,06 -0,03
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,28-0,14-0,06 -0,03
30.06.202030.06.201930.06.202030.06.2019
Aktywa trwałe46 69342 90010 45510 074
Aktywa obrotowe54 47966 83212 19915 694
Aktywa razem101 172109 73222 65425 768
Zobowiązania długoterminowe28 54921 2406 3934 988
Zobowiązania krótkoterminowe27 95333 5096 2597 869
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej44 67054 98310 00212 911
Kapitały własne44 67054 98310 00212 911
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży15 56524 5653 5055 729
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 167-2 648-713-618
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 285-2 683289-626
Zysk (strata) netto1 106-2 489249-580
Suma dochodów całkowitych1 106-2 489249-580
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej862-3 189194-744
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1034 23723988
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 733-2 035-390-475
Przepływy pieniężne netto razem-768-987-173-230
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)0,04-0,090,01-0,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)0,04-0,090,01-0,02
30.06.202030.06.201930.06.202030.06.2019
Aktywa trwałe36 41736 5128 1548 574
Aktywa obrotowe34 45734 7147 7158 152
Aktywa razem70 87471 22615 87016 726
Zobowiązania długoterminowe21 08218 6344 7214 376
Zobowiązania krótkoterminowe11 45313 9502 5643 276
Kapitały własne38 33938 6428 5859 074

Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych calkowitych dochodów oraz sprawozdania z przeplywów pienieznych zostaly przeliczone wedlug kursu EUR/PLN, stanowiacego srednia arytmetyczna srednich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzien kazdego miesiaca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostaly przeliczone wedlug sredniego kursu EUR/PLN obowiazujacego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Sredni kurs w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniósl 4,4413 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniósl 4,2880 EUR/PLN.
Kurs na dzien 30 czerwca 2020 roku wyniósl 4,4660 EUR/PLN oraz na dzien 31 grudnia 2019 roku wyniósl 4,2585 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SF Grupa APS Energia HY 2020.pdfRaport półroczny Grupy APS Energia
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci HY 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
Raport z przeglądu APS Energia 30.06.2020 SSF MSR.pdfRaport z przeglądu sprawozdania Grupy APS Energia
Raport z przeglądu APS Energia 30.06.2020 JSF MSR.pdfRaport z przeglądu sprawozdania APS Energia S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31Piotr Szewczyk
Prezes Zarządu
2020-08-31Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy