pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-19 - APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (apsenergy)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (apsenergy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-19
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-126Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strużańska14
(ulica)(numer)
+48 22 762 00 00+48 22 762 00 01
(telefon)(fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail)(www)
125-11-78-954017370070
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży58 24684 647 13 113 19 647
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5 331-5-1 200 -1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-6 985-700-1 572 -162
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-7 366-947-1 658 -220
Zysk (strata) netto-7 366-947-1 658 -220
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego-7 366-947-1 658 -220
Suma dochodów całkowitych-9 439-499-2 125 -116
Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący-9 439-499-2 125 -116
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 9051 768-429 410
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 909-110-880 -26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-129-1 940-29 -450
Przepływy pieniężne netto razem-5 943-282-1 338 -65
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,26-0,03-0,06 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,26-0,03-0,06 -0,01
Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe45 33842 90010 01510 074
Aktywa obrotowe48 98766 83210 82215 694
Aktywa razem94 325109 73220 83725 768
Zobowiązania długoterminowe27 26921 2406 0244 988
Zobowiązania krótkoterminowe22 92133 5095 0637 869
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej44 13554 9839 75012 911
Kapitały własne44 13554 9839 75012 911
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży28 50741 1616 4189 553
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-5 320-809-1 198-188
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 697-1 064-382-247
Zysk (strata) netto-1 773-923-399-214
Suma dochodów całkowitych-1 773-923-399-214
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-838-4 018-189-933
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-884 030-20935
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 597-1 489-585-346
Przepływy pieniężne netto razem-3 523-1 477-793-343
Liczba akcji (w szt.)28 185 49428 185 49428 185 49428 185 494
Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,06-0,03-0,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)-0,06-0,03-0,01-0,01
Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa trwałe36 23636 5128 0058 574
Aktywa obrotowe30 88634 7146 8238 152
Aktywa razem67 12271 22614 82816 726
Zobowiązania długoterminowe20 71518 6344 5764 376
Zobowiązania krótkoterminowe10 94713 9502 4183 276
Kapitały własne35 46038 6427 8339 074

Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wedlug kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego.
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN obowiązujacego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.
Średni kurs w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniósł 4,4420 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku wyniósł 4,3086 EUR/PLN.
Kurs na dzień 30 września 2020 roku wyniósl 4,5268 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 4,2585 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa APS Energia 3Q2020.pdfRaport okresowy Grupa APS Energia 3Q2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-19Piotr SzewczykPrezes Zarządu
2020-11-19Paweł SzumowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:APS ENERGIA S.A.
Adres:Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy
Telefon:+48 22 762 00 00
Fax:+48 22 762 00 01
www:www.apsenergia.pl
NIP:125-11-78-954
REGON:017370070

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy