pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-30 - Arteria Spółka Akcyjna (arteria)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki Arteria Spółka Akcyjna (arteria) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-30
Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-193Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawki2A
(ulica)(numer)
22 646 80 7222 482 03 99
(telefon)(fax)
inwestorzy@arteriasa.plwww.arteriasa.pl
(e-mail)(www)
527 24 58 773140012670
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży143 698 149 542 32 541 34 708
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2 449)3 360 (555)780
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(3 362)2 204 (761)512
Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej(4 493)1 664 (1 017)386
Średnia ważona liczba akcji4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej3 885 4 382 880 1 017
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(1 149)(3 393)(260)(788)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej715 (2 195)162 (509)
Przepływy pieniężne netto Razem3 451 (1 206)781 (280)
Aktywa trwałe47 099 50 351 10 583 11 513
Aktywa obrotowe63 830 77 236 14 343 17 660
Aktywa Razem110 929 127 587 24 926 29 172
Zobowiązania Razem65 061 77 545 14 619 17 730
Zobowiązania długoterminowe2 439 10 101 548 2 311
Zobowiązania krótkoterminowe62 622 67 444 14 071 15 421
Kapitały własne45 868 50 042 10 307 11 442
Kapitał zakładowy854 854 192 195
Liczba akcji4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,05 zł 0,39 zł -0,24 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,74 zł 11,72 zł 2,41 2,68
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK ARTERIA_RAPORT_3Q 2020-podpisany.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Marcin MarzecPrezes Zarządu
2020-11-30Sebastian Pielach Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:Arteria Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:ARTERIA S.A.
Adres:Stawki 2A, 00-193 Warszawa
Telefon:22 646 80 72
Fax:22 482 03 99
Email:inwestorzy@arteriasa.pl
www:www.arteriasa.pl
NIP:527 24 58 773
REGON:140012670

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Arteria SA
ARTERIA
2021-01-20 terminarz raportów
2020-11-30 SA - QSr3
2020-09-30 SA - PSr
2020-09-29 powołanie członków zarządu
2020-09-18 pytanie prejudycjalne Sądu Najwyższego skierowane do TSUE w sprawie z powództwa spółki zależnej
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-08-05 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy