pixelg
WZ - zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad - 2020-08-09 - ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad - komunikat spółki ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (asmgroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020
Data sporządzenia:2020-08-09
Skrócona nazwa emitenta
ASM GROUP S.A.
Temat
Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"] informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Adama Stańczaka, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, następujących punktów:

1.Przedstawienie oraz dyskusja w przedmiocie uwag Pana Adama Stańczaka (byłego Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A.) do sprawozdań określonych w art. 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A.;
2.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do sprawozdań określonych 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.;
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. delegowanych do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.;
7.Dyskusja w przedmiocie strategii oraz wieloletniego planu finansowego ASM GROUP S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 2026 oraz przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 ;
8.Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi ASM GROUP S.A. stosowania zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dotyczącej publikacji prognoz finansowych.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta i w rezultacie cały porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

Nowy porządek obrad:

1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Przedstawienie oraz dyskusja w przedmiocie uwag Pana Adama Stańczaka (byłego Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A.) do sprawozdań określonych w art. 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. 6)Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do sprawozdań określonych 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019. 8)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.
9)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019. 10)Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
11)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019. 12)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019. 13)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
14)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
15)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
16)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
17)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.
18)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. delegowanych do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.
19)Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
20)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
21)Dyskusja w przedmiocie strategii oraz wieloletniego planu finansowego ASM GROUP S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 2026 oraz przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 .
22)Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi ASM GROUP S.A. stosowania zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dotyczącej publikacji prognoz finansowych.
23)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Emitent w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, treść ww. projektów została również udostępniona na stronie internetowej Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
projekt_uchwaly_akcjonariusz.pdfprojekt_uchaly_akcjonariusz
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-09Dorota KennyPrezes Zarządu
Dorota Kenny
2020-08-09Andrzej NowakCzłonek ZarząduCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASM GROUP S.A.
Adres:Emilii Plater 53, 00-052 Warszawa
Telefon:+22 166 16 50
NIP:5252488185
REGON:142578275

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ASM Group SA
ASMGROUP
2020-09-22 wybór Komitetu Audytu
2020-09-10 odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
2020-09-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-01 powołanie RN
2020-09-01 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, powołanie RN
2020-08-26 WZ - projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
2020-08-13 rezygnacja członka RN
2020-08-09 WZ - zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy