pixelg
SA - Q1 - 2020-04-27 - ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (assecobs)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q1 - komunikat spółki ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (assecobs) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2020(kwartał) (rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego
2020 obejmujący okres


zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według


w walucie

data przekazania:ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)20-607
Lublin(kod pocztowy)
(miejscowość)Konrada Wallenroda
4c(ulica)
(numer)+48 81 535 30 00
+48 81 535 30 05(telefon)

(fax)info@assecobs.pl
www.assecobs.pl(e-mail)

(www)522-26-12-717
017293003(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody ze sprzedaży66 894 63 881 15 216 14 864

Zysk z działalności operacyjnej19 502 18 934 4 436 4 406

Zysk brutto18 386 18 671 4 182 4 344

Zysk netto za okres sprawozdawczy15 512 15 425 3 528 3 589

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej21 144 24 253 4 810 5 643

Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej(14 380)(4 564)(3 271)(1 062)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2 876)(15 464)(654)(3 598)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2019)19 838 15 950 4 358 3 746

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,46 0,46 0,10 0,11
Wybrane dane finansowe prezentowane w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
·         stan środków pieniężnych Spółki na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz analogicznegow okresie poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.
o    w dniu 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,5523 PLN,
o    w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN.
·         wybrane pozycje śródrocznego skróconego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
o    w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963 PLN,
o    w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,2978 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

ABS_Sprawozdanie_finansowe .pdfRaport kwartalny Asseco Business Solutions S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-27Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2020-04-27Piotr MasłowskiWiceprezes Zarządu
2020-04-27Andreas EndersWiceprezes Zarządu
2020-04-27Mariusz LizonCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Adres:Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin
www:www.assecobs.pl
NIP:522-26-12-717
REGON:017293003

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Asseco Business Solutions SA
ASSECOBS
2020-07-30 formularz raportu półrocznego
2020-04-30 WZ - korekta podjętych uchwał
2020-04-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-28 wypłata dywidendy 1,8 zł/akcja
2020-04-28 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1,8 zł/akcja
2020-04-27 SA - Q1
2020-04-09 zamieszczenie na stronie internetowej sprawozdania na temat danych niefinansowych grupy
2020-03-20 WZ - zmiana terminu walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy