pixelg
podpisanie planu połączenia z SKG SA - 2020-03-17 - ASSECO Poland SA (assecopol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie planu połączenia z SKG SA - komunikat spółki ASSECO Poland SA (assecopol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020
Data sporządzenia:2020-03-17
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Asseco Poland S.A. a SKG S.A. oraz I zawiadomienie o zamiarze połączenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie przepisu art. 500 § 21 KSH niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. został uzgodniony i podpisany Plan połączenia ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ( Plan Połączenia ).
Podmiotami łączącymi się są:
1) Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82, o kapitale zakładowym w wysokości 83.000.303,00 zł opłaconym w całości ( Asseco lub Spółka Przejmująca )
2) SKG S.A. z siedzibą z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej VIII Wydział KRS pod nr KRS 0000047940, NIP 547-12-57-936, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł opłaconym w całości ( SKG lub Spółka Przejmowana ).
Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), przez przeniesienie całego majątku SKG na Asseco ( Połączenie ). W wyniku Połączenia SKG zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Aktualny kapitał zakładowy SKG wynosi 500.000 zł i dzieli się na 500 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każda, a jedynym akcjonariuszem SKG jest Asseco Poland S.A.
W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH z uwzględnieniem art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji SKG jako Spółki Przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym Asseco jako Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie będzie zmieniony w związku z Połączeniem spółek. Wraz z niniejszym ogłoszeniem Spółka przekazuje do publicznej wiadomości na stronie www.asseco.pl Plan Połączenia wraz z dołączonymi dokumentami, sporządzony zgodnie z art.499 KSH. Zgodnie z art.516 § 5 i 6 KSH Spółki łączące się nie sporządzają Sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.
I ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej Spółka ) działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się ze spółką SKG S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 336, 43-309 Bielsko-Biała, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 17 marca 2020 r. na stronie internetowej www.asseco.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że Spółka w oparciu o przepis art.505 § 31 KSH nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej www.asseco.pl w zakładce Aktualności, kategorii Korporacyjne następujące dokumenty z art. 505 § 1 KSH: 1) Plan Połączenia; 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 3) projekty uchwał o połączeniu Spółek; 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2020 r.; 5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania art. 504 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych
Załączniki
PlikOpis
SKG ACP Plan Połączenia 16.03.2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-17Gabriela ŻukowiczWiceprezes Zarządu
2020-03-17Marek PanekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ASSECO Poland SA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO POLAND
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:info@asseco.pl
www:www.asseco.pl
NIP:522-000-37-82
REGON:010334578

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco Poland SA
ASSECOPOL
2020-05-28 SA - QSr1
2020-05-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-27 powołanie członka RN
2020-05-27 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,01 zł/akcja, połączenie z SKG SA, zmiana statutu
2020-05-27 wypłata dywidendy 3,01 zł/akcja
2020-05-26 zmiana projektu polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN
2020-05-12 drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z SKG SA
2020-05-08 wyniki Q1.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy