pixelg
SA - RS - 2020-03-23 - ASSECO Poland SA (assecopol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ASSECO Poland SA (assecopol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-03-23
ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLANDInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
info@asseco.plwww.asseco.pl
(e-mail)(www)
522-000-37-82010334578
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody ze sprzedaży10 667,4 9 328,6 2 479 753 2 186 271

Zysk z działalności operacyjnej976,2 796,8 226 928 186 740

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych888,1 774,0 206 448 181 396

Zysk za okres sprawozdawczy703,4 593,7 163 513 139 141

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej322,4 333,3 74 945 78 113

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 501,3 1 000,7 348 993 234 526

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(669,7)(500,1)(155 679)(117 205)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(496,7)(264,3)(115 463)(61 942)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2018)2 153,5 1 800,5 505 694 418 721

Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)3,88 4,02 0,900,94

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)3,88 4,02 0,900,94

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - Pozycje dotyczące sprawozdania z  zysków i strat i pozostałych dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio: o    w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN o    w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN - Stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego roku obrotowego oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego przeliczono według średnich kursów dziennych ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio: o    kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN o    kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3000 PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
YE'19_Sprawozdanie_skonsolidowane_Grupy_Asseco.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco 2019
YE'19_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Asseco_FY2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Asseco 2019
YE'19_Sprawozdanie_Grupy_Asseco_na_temat_informacji_niefinansowych_za_2019 rok.pdfSprawozdanie Grupy Asseco na temat danych niefinansowych za rok 2019
YE'19_Ocena_Rady_Nadzorczej.pdfOcena Rady Nadzorczej
YE'19_Oświadczenie_Rady_Nadzorczej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
YE'19_Informacja_Zarzadu_na_podstawie_oswiadczenia_RN.pdfInformacja Zarządu na podstawie oświadczenia RN za rok 2019
19F Grupa Asseco Poland Sprawozdanie bieglego rewidenta.T.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowane EY 2019
YE'19_Wybrane_dane_finansowe_Grupy Asseco.pdfWybrane dane finansowe Grupy Asseco 2019PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-23Adam GóralPrezes Zarządu


2020-03-23Andrzej DopierałaWiceprezes Zarządu


2020-03-23Krzysztof GroyeckiWiceprezes Zarządu


2020-03-23Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu


2020-03-23Marek PanekWiceprezes Zarządu


2020-03-23Paweł PiwowarWiceprezes Zarządu


2020-03-23Zbigniew PomianekWiceprezes Zarządu


2020-03-23Sławomir SzmytkowskiWiceprezes Zarządu


2020-03-23Artur WizaWiceprezes Zarządu


2020-03-23Gabriela ŻukowiczWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-23Renata BojdoGłówna Księgowa

Nazwa jednostki:ASSECO Poland SA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO POLAND
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:info@asseco.pl
www:www.asseco.pl
NIP:522-000-37-82
REGON:010334578

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Asseco Poland SA
ASSECOPOL
2020-07-31 akcje w posiadaniu Cyfrowego Polsatu SA
2020-07-14 korekta numeracji RB
2020-07-14 zatwierdzenie tekstu ujednoliconego statutu
2020-07-01 rejestracja zmiany statutu oraz połączenia ze spółką zależną SKG SA
2020-05-28 SA - QSr1
2020-05-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-27 powołanie członka RN
2020-05-27 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3,01 zł/akcja, połączenie z SKG SA, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy