pixelg
SA-QSr1 - 2021-04-28 - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (assecosee) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-04-28
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.Informatyka (Inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
35-322Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Olchowa14
(ulica)(numer)
17 888 55 5517 888 55 50
(telefon)(fax)
www.asseco-see.com
(e-mail)(www)
813-351-36-07180248803
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
Przychody ze sprzedaży252 766 230 985 55 284 52 541
Zysk z działalności operacyjnej38 895 28 378 8 507 6 455
Zysk brutto40 387 28 122 8 833 6 397
Zysk za okres sprawozdawczy32 627 23 636 7 136 5 376
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej31 711 23 547 6 936 5 356
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej28 256 (2 434)6 180 (554)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(18 645)(13 513)(4 078)(3 074)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(13 426)(15 474)(2 937)(3 520)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2020 roku)245 663 249 028 52 714 53 963
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,61 0,45 0,13 0,10
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,61 0,45 0,13 0,10
WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Przychody z działalności holdingowej26 432 20 164 5 781 4 587
Przychody z działalności operacyjnej3 396 2 562 743 583
Zysk z działalności operacyjnej23 112 17 347 5 055 3 946
Zysk brutto23 910 18 865 5 230 4 291
Zysk za okres sprawozdawczy22 298 18 176 4 877 4 134
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej11 855 7 534 2 593 1 714
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 910)293 (636)67
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2 175)(2 795)(476)(636)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31 grudnia 2020 roku)21 259 14 491 4 562 3 140
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,43 0,35 0,09 0,08
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,43 0,35 0,09 0,08


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
raport_kwartalny_grupy_asee za I kwartal 2021_signed.pdfGrupa ASEE raport za I kwartał 2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-28Piotr JeleńskiPrezes Zarządu
2021-04-28Miljan MališCzłonek Zarządu
2021-04-28Marcin RulnickiCzłonek Zarządu
2021-04-28Kostadin SlavkoskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
www:www.asseco-see.com
NIP:813-351-36-07
REGON:180248803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Asseco South Eastern Europe SA
ASSECOSEE
2021-06-10 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-10 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 1 zł/akcja
2021-06-10 wypłata dywidendy 1 zł/akcja
2021-05-14 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-04-28 SA-QSr1
2021-03-23 kupno akcji przez członka zarządu
2021-02-24 rekomendacja zarządu i RN dot. wypłaty dywidendy
2021-02-24 SA-RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy