pixelg
SA - RS - 2020-03-19 - ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (atal)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (atal) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży720 167 1 055 023 167 411 247 257
Zysk na działalności operacyjnej145 860 259 600 33 907 60 840
Zysk brutto142 547 255 362 33 137 59 847
Zysk netto 115 653 206 637 26 885 48 428
Aktywa ogółem 2 409 435 1 871 985 565 794 435 345
Aktywa obrotowe 2 256 175 1 726 005 529 805 401 397
Zobowiązania ogółem1 620 607 1 014 718 380 558 235 981
Zobowiązania długoterminowe914 441 391 595 214 733 91 069
Zobowiązania krótkoterminowe706 166 623 123 165 825 144 912
Kapitał własny788 828 857 267 185 236 199 364

-  poszczególne pozycje aktywów i pasywów Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie: na dn. 31.12.2019r: 1 EUR - 4,2585 PLN oraz na dn. 31.12.2018r.; 1 EUR - 4,3000 PLN.
-  poszczególne pozycje Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdaniaz przepływu środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie: 01.01 – 31.12.2019r.: 1 EUR - 4,3018 PLN, oraz 01.01 – 31.12.2018r.: 1 EUR - 4,2669 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
7. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ATAL SA za 2019r.
4. GK ATAL Sprawozdanie Zarządu 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK ATAL SA w 2019r.
1. List Prezesa Zarządu ATAL SA do sprawozdnia za 2019r.pdfList Prezesa Zarządu dot. SF 2019r.
8. ATAL S.A. 2019 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie niezal.biegłego rewidenta z badania SSF za 2019r.
10. Ocena Rady Nadzorczej ATAL SA ze sprawozdań za 2019.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny SSF za 2019r.
9. Oświadczenie Rady Nadzorczej ws wyboru firmy audytorskiej i KA_2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ws wyboru firmy audytorskiej i Kom. Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu
2020-03-19Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu ds. Prawno-Administracyjnych
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19Aleksandra Michalska Główny Księgowy


Nazwa jednostki:ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATAL S.A.
Adres:Stawowa 27, 43-400 Cieszyn
Telefon:+48 (33) 857 59 01
Fax:+48 (33) 857 59 02
Email:sekretariat@atal.pl
www:www.atal.pl
NIP:5482487278
REGON:240415672

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atal SA
ATAL
2020-05-21 SA-QSr1
2020-05-08 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-04-17 wyniki Q1.2020
2020-04-01 wyniki Q1.2020
2020-03-19 jednorazowa zmiana Polityki Dywidendowej z rekomendacją zarządu dot. przeznaczenia zysku za 2019r.
2020-03-19 SA - RS
2020-03-19 SA - R
2020-03-10 powołanie zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy