pixelg
SA - R - 2020-03-31 - ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (atende)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (atende) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-03-31
ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-736Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
plac Konesera10a
(ulica)(numer)
+48 22 29 57 300+48 22 29 57 447
(telefon)(fax)
kontakt@atende.plwww.atende.pl
(e-mail)(www)
954-23-57-358276930771
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży 225 657208 24352 45648 804
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 3828 0931 4841 897
EBITDA13 48711 7553 1352 755
Zysk (strata) przed opodatkowaniem17 58712 1694 0882 852
Zysk (strata) netto 14 05610 6793 2672 503
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 404(64 029)1 489(15 006)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej6 797(729)1 580(171)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(17 444)1 033(4 055)242
Przepływy pieniężne netto razem(4 243)(63 725)(986)(14 935)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)0,390,290,090,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur)0,390,290,090,07
Dane XII-XX na dzień odpowienio 31.12.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa razem157 238168 36036 92339 153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania89 982107 16421 13024 922
Zobowiązania długoterminowe20 44221 3674 8004 969
Zobowiązania krótkoterminowe69 54085 79716 33019 953
Kapitał własny67 25661 19615 79314 232
Kapitał zakładowy7 2697 2691 7071 690
Liczba akcji (szt.)36 343 34436 343 34436 343 34436 343 344
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)1,851,680,430,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur)1,851,680,430,39
EBITDA = Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (wskaźnik niezdefiniowany w MSSF)
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 2019 r.: 4,3018
średni kurs w 2018 r.: 4,2669
średni kurs na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
średni kurs na dzień 31.12.2018 r.: 4,3000
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019_roczne_sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_Atende_SA_31.03.2020.pdfSprawozdanie finansowe Atende SA za 2019 r.
2019_roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_31.03.2020.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2019 r.
Oświadczenie_Zarzadu_do_jednostkowego_raportu_rocznego_Atende_SA_za 2019_r_31.03.2020.pdfOświadczenie Zarządu Atende SA do spr. jednostkowego 2019 r.
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej_Atende_SA_31.03.2020.pdfInformacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Ocena_Rady_Nadzorczej_sprawozdan_rocznych_Atende_za_2019_r_31.03.2020.pdfOcena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych Atende za 2019 r.
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Atende_dotyczace_komitetu_audytu_2019.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Atende SA dotyczące komiteru audytu
Atende_AF4607_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL Pades.pdfSprawozdanie z badania raportu rocznego Atende SA 2019 r.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Roman SzwedPrezes Zarządu
2020-03-31Iwona BakułaWiceprezes Zarządu
2020-03-31Jacek ForysiakWiceprezes Zarządu
2020-03-31Szymon StępczakWiceprezes Zarządu
2020-03-31Jacek SzczepańskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Marzena KuśnierzGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ATENDE S.A.
Adres:plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa
Telefon:+48 22 29 57 300
Fax:+48 22 29 57 447
Email:kontakt@atende.pl
www:www.atende.pl
NIP:954-23-57-358
REGON:276930771

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atende SA
ATENDE
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-19 SA-QSr1
2020-05-11 rekomendacja zarządu dot. wypłaty dywidendy za 2019
2020-03-31 SA - RS
2020-03-31 SA - R
2020-03-25 wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność grupy
2020-03-24 utworzenie odpisu aktualizacyjnego
2020-01-10 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy