pixelg
SA-Q3 - 2020-06-01 - ATLANTA POLAND SA  (atlantapl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki ATLANTA POLAND SA  (atlantapl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2019
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR / MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-06-01
ATLANTA POLAND SA 
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-557Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Załogowa17
(ulica)(numer)
058 5220600058 5220564
(telefon)(fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail)(www)
5830013129190297892
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów235 454197 68554 22246 021
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 4675 4431 7201 267
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 0414 8641 6211 132
Zysk (strata) netto5 6453 8561 300898
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 778-11 211-1 331-2 610
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 109-3 282-486-764
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 1767 8352 1131 824
Przepływy pieniężne netto, razem1 288-6 658297-1 550
Aktywa razem178 765158 30739 26937 231
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania118 11288 56725 94620 829
Zobowiązania długoterminowe3 1666 0996951 434
Zobowiązania krótkoterminowe 114 94682 46825 25019 395
Kapitał własny71 70269 74015 75116 402
Kapitał podstawowy6 0926 0921 3381 433
Liczba akcji6 091 9046 091 9046 091 9046 091 904
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,930,630,210,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,7711,452,592,69
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
sprawozdanie III kw 2019_2020.pdfsprawozdanie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-01Piotr BielińskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:ATLANTA POLAND SA 
Nazwa skrócona jednoskti:ATLANTAPL
Adres:Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
Telefon:058 5220600
Fax:058 5220564
Email:info@atlantapoland.com.pl
NIP:5830013129
REGON:190297892

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Atlanta Poland SA
ATLANTAPL
2020-08-05 wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020
2020-07-20 terminarz raportów
2020-07-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-09 podpisanie aneksu do umowy kredytu
2020-06-01 SA-Q3
2020-04-23 wyniki Q3.2019/2020
2020-03-31 Korekta raportu półrocznego za 2019 rok.
2020-02-07 kupno akcji przez Dariusza Orłowskiego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy