pixelg
SA - PSr - 2020-09-30 - ATM GRUPA SA (atmgrupa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ATM GRUPA SA (atmgrupa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica)(numer)
717764710717764713
(telefon)(fax)
atm@atmgrupa.plwww.atmgrupa.pl
(e-mail)(www)
897-10-08-712930492316
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży85.800116.55019.31927.180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6.56115.5231.4773.620
Zysk (strata) brutto8.78320.1751.9784.705
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej7.65117.6261.7234.111
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej7.65117.6261.7234.111
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego7.23617.4631.6294.072
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21.50822.6384.8435.279
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9.825)(6.109)(2.212)(1.425)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(.349)(22.881)(.79)(5.336)
Przepływy pieniężne netto, razem11.334(6.352)2.552(1.481)
Aktywa razem 365.046357.60281.73984.102
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe100.346100.58722.46923.656
Zobowiązania długoterminowe 41.91842.6989.38610.042
Zobowiązania krótkoterminowe 58.42857.88913.08313.615
Kapitał własny 264.700257.01559.27060.446
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej263.422256.15258.98460.243
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8881.983
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0860,2070,0190,048
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0860,2070,0190,048
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,123,040,700,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,123,040,700,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,080,230,020,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,46604,2520
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,44134,2880
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży59.82581.01413.47018.893
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5.21014.5251.1733.387
Zysk (strata) brutto5.18214.4511.1673.370
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3.95713.107.8913.057
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej3.95713.107.8913.057
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14.84913.4753.3433.142
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4.619)6.008(1.040)1.401
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(.599)(19.967)(.135)(4.656)
Przepływy pieniężne netto, razem9.631(.484)2.169(.113)
Aktywa razem 258.552255.83457.89360.168
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe42.88844.1279.60310.378
Zobowiązania długoterminowe 14.92816.6553.3433.917
Zobowiązania krótkoterminowe 27.96027.4726.2616.461
Kapitał własny 215.664211.70748.29049.790
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8881.983
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
w tym nabyte akcje własne (w szt.)0000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0470,1550,0110,036
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0470,1550,0110,036
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,562,510,570,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,562,510,570,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,080,230,020,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,46604,2520
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,44134,2880

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec pierwszego połrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2020 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM.pdfFinansowe sprawozdanie skonsolidowane
2020 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe spra finansowe ATM Grupa.pdfFinansowe sprawozdanie jednostkowe
2020 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa.pdfSprawozdanie z działalności
2020 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM.pdfRaport audytora - sprawozdanie skonsolidowane
2020 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa.pdfRaport audytora - sprawozdanie jednostkowe
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-30Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2020-09-30Paweł TobiaszCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ATM GRUPA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATMGRUPA
Adres:Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Telefon:717764710
Fax:717764713
Email:atm@atmgrupa.pl
www:www.atmgrupa.pl
NIP:897-10-08-712
REGON:930492316

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ATM Grupa SA
ATMGRUPA
2020-10-15 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-10-12 kupno akcji przez PKO TFI SA
2020-09-30 SA - PSr
2020-08-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-03 powołanie zarządu
2020-08-03 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,08 zł/akcja, powołanie prezesa i członka RN
2020-08-03 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy