pixelg
SA-QSr1 - 2020-06-10 - ATM GRUPA SA (atmgrupa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki ATM GRUPA SA (atmgrupa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-06-10
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
55-040Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica)(numer)
717764710717764713
(telefon)(fax)
atm@atmgrupa.plwww.atmgrupa.pl
(e-mail)(www)
897-10-08-712930492316
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży50.68655.07111.52912.814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3.4458.686.7842.021
Zysk (strata) brutto5.2918.6481.2042.012
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej4.6867.5771.0661.763
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej4.6867.5771.0661.763
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego4.5957.4851.0451.741
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22613.643513.174
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(10.105)(13.671)(2.299)(3.181)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2.867(1.272)652(296)
Przepływy pieniężne netto, razem(7.012)(1.300)(1.595)(302)
Aktywa razem 365.500357.60280.28983.138
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe103.748100.58722.79023.385
Zobowiązania długoterminowe 43.29842.6989.5119.927
Zobowiązania krótkoterminowe 60.45057.88913.27913.458
Kapitał własny 261.752257.01557.49959.753
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej260.798256.15257.28959.552
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8521.960
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0550,0890,0120,021
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0550,0890,0120,021
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,093,040,680,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,093,040,680,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,230,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,55234,3013
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,39634,2978
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży38.11642.4368.6709.874
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1.8404.7014191.094
Zysk (strata) brutto1.8584.6594231.084
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1.2593.755286874
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej1.2593.755.286874
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1.891)3.401(430)791
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4.927)1.877(1.121)437
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(303)(283)(69)(66)
Przepływy pieniężne netto, razem(7.121)4.995(1.620)1.162
Aktywa razem 252.056255.83455.36959.478
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe39.09044.1278.58710.259
Zobowiązania długoterminowe 14.37016.6553.1573.872
Zobowiązania krótkoterminowe 24.72027.4725.4306.387
Kapitał własny 212.966211.70746.78249.219
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.8521.960
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0150,0450,0030,010
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0150,0450,0030,010
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,532,510,550,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,532,510,550,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,230,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,55234,3013
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,39634,2978

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz XXXVI do XLI - dane na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr_2020_1_Sprawozdanie_kwartalne.pdfKwartalne sprawozdanie finansowe wraz z komentarzem
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-10Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2020-06-10Paweł TobiaszCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ATM GRUPA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATMGRUPA
Adres:Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Telefon:717764710
Fax:717764713
Email:atm@atmgrupa.pl
www:www.atmgrupa.pl
NIP:897-10-08-712
REGON:930492316

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ATM Grupa SA
ATMGRUPA
2020-10-15 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-10-12 kupno akcji przez PKO TFI SA
2020-09-30 SA - PSr
2020-08-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-03 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-03 powołanie zarządu
2020-08-03 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,08 zł/akcja, powołanie prezesa i członka RN
2020-08-03 powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy