pixelg
SA - RS - 2020-04-30 - ATM GRUPA SA (atmgrupa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ATM GRUPA SA (atmgrupa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-04-30
ATM GRUPA SA
(pełna nazwa emitenta)
ATMGRUPAMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
55-040Kobierzyce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
(ulica)(numer)
717764710717764713
(telefon)(fax)
atm@atmgrupa.plwww.atmgrupa.pl
(e-mail)(www)
897-10-08-712930492316
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji249.037223.80557.89252.451
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34.89330.6448.1117.182
Zysk (strata) brutto36.99533.3178.6007.808
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej30.74927.5847.1486.465
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej30.74927.5847.1486.465
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego30.14127.7987.0076.515
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej24.82735.4895.7718.317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9.883)(18.417)(2.297)(4.316)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(26.047)(15.652)(6.055)(3.668)
Przepływy pieniężne netto, razem(11.103)1.420(2.581).333
Aktywa razem 357.602346.78083.97480.647
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe100.587100.40423.62023.350
Zobowiązania długoterminowe 42.69849.09310.02711.417
Zobowiązania krótkoterminowe 57.88951.31113.59411.933
Kapitał własny 257.015246.37660.35357.297
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej256.152246.32360.15157.284
Kapitał zakładowy 8.4308.4301.9801.960
Liczba akcji (w szt.)84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3580,3300,0830,077
Rozwodniona liczba akcji84.300.00084.300.00084.300.00084.300.000
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,3580,3300,0830,077
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,042,920,710,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)3,042,920,710,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,230,220,050,05
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy4,25854,3000
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie4,30184,2669

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczymPozycje od XI do XVII - dane na koniec czwartego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
RS 2019 List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu
RS 2019 Sprawozdanie finansowe.PDFSprawozdanie finansowe
RS 2019 Sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności
RS 2019 Sprawozdanie z badania audytora.pdfSprawozdanie audytora
RS 2019 Ocena sytuacji spółki dokonana przez RN.pdfOcena sytuacji spółki dokonana prze Radę Nadzorczą
RS 2019 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdfOświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
RS 2019 Oświadczenie RN o wyborze audytora i o komitecie audytu.pdfOśwaidczenie RN o wyborze audytora i wyborze komitetu audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Andrzej MuszyńskiPrezes Zarządu
2020-04-30Grażyna GołębiowskaCzłonek Zarządu
2020-04-30Paweł TobiaszCzłonek Zarządu
2020-04-30Przemysław KmiotekCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Magdalena SzczepańskaSpecjalista ds konsolidacji


Nazwa jednostki:ATM GRUPA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ATMGRUPA
Adres:Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Telefon:717764710
Fax:717764713
Email:atm@atmgrupa.pl
www:www.atmgrupa.pl
NIP:897-10-08-712
REGON:930492316

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ATM Grupa SA
ATMGRUPA
2020-07-03 kandydatura do RN
2020-07-03 kandydatura do RN
2020-07-02 kandydatura do RN
2020-07-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-10 SA-QSr1
2020-05-21 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-05-11 przygotowania do wznowienia realizacji zdjęć i świadczenia usług w grupie
2020-05-07 sprzedaż akcji przez Kurzewski Investment s.a.r.l.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy