pixelg
SA - PSr - 2020-09-17 - AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (autopartn)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (autopartn) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-17
AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AUTO PARTNER S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-150Bieruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ekonomiczna20
(ulica)(numer)
+48 32 325 15 00+48 32 325 15 20
(telefon)(fax)
zarzad@autoapartner.comwww.autopartner.com
(e-mail)(www)
6340011017276249079
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedziba w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Przychody ze sprzedaży 767 773 719 574 172 871 167 811

II. Zysk/strata brutto na sprzedaży217 403 183 141 48 950 42 710

III. Zysk/strata na działalności operacyjnej61 879 40 647 13 933 9 479

IV. Zysk/strata brutto56 168 36 129 12 647 8 426

V. Zysk/strata netto 45 284 28 954 10 196 6 752

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej112 468 19 162 25 323 4 469

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 595 -4 251 -584 -991

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-103 017 -15 927 -23 195 -3 714

IX. Przepływy pieniężne netto razem6 856 -1 016 1 544 -237

X. Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR] 0,35 0,22 0,08 0,05


30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019

XI. Aktywa razem768 911 731 526 172 170 171 780

XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania351 385 359 329 78 680 84 379

XIII. Zobowiązania długoterminowe152 055 156 413 34 047 36 730

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe199 330 202 916 44 633 47 650

XV. Kapitał własny417 526 372 197 93 490 87 401

XVI. Kapitał zakładowy13 062 13 062 2 925 3 067

XVII. Liczba akcji [w szt.]130 620 000 130 620 000XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR] 3,20 2,85 0,72 0,68

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"na EUR zastosowano nastepujące kursy wymiany:Pozycje dotyczace rachunku zyskow i strat oraz rachunku przepływowpienieznych za pierwsze polrocze 2020 r. i odpowiednio za pierwszepolrocze 2019 r. przeliczono według kursow oglaszanych przez NBPobowiazujacych na ostatni dzien kalendarzowy kazdego miesiaca.Kurs ten wynosil odpowiednio:6 miesiecy zakonczone 30.06.2020 1 EUR= 4,4413 PLN6 miesiecy zakonczone 30.06.2019 1 EUR= 4,2880 PLNPozycje bilansowe przeliczone zostaly wedlug sredniego kursu NBPobowiazujacego w dniu konczacym okres sprawozdawczy:na dzien 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLNna dzien 30.06.2020 1 EUR = 4,4660 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.
Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner SA za I półrocze 2020 r..pdfŚródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner SA za I półrocze 2020 r.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-17Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu


2020-09-17Piotr Janta Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:AUTO PARTNER S.A.
Adres:Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń
Telefon:+48 32 325 15 00
Fax:+48 32 325 15 20
Email:zarzad@autoapartner.com
www:www.autopartner.com
NIP:6340011017
REGON:276249079

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Auto Partner SA
AUTOPARTN
2020-10-06 wyniki IX.2020
2020-09-17 SA - PSr
2020-09-07 wyniki VIII.2020
2020-08-04 raport miesięczny VII.2020
2020-08-04 wyniki I półrocze 2020
2020-07-07 wyniki VI.2020
2020-06-19 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-19 powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy