pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-10-28 - FINCE HOLDING (autospa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki FINCE HOLDING (autospa) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFINCE HOLDING
Nazwa skrócona jednostkiASP
Numer w roku:13/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Fince Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44,51-319), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej Spółka ) działając na podstawie art. 4021 oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A na dzień 25 listopada r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019. 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach.
Plik
Ogloszenie WZA 25.11.2020.pdf (564 KB)
FINCE-projekty-uchwal-25-listopad-2020.pdf (604 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert IlskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fince Holding SA
AUTOSPA
2020-11-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-11-25 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-11-22 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2020-10-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-10-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-10-16 SA-R i SA0RS
2020-09-02 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-08-14 zmiana terminu publikacji SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy