pixelg
SA - PSr - 2020-09-28 - BBI Development SA (bbidev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki BBI Development SA (bbidev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-28
BBI Development SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska2
(ulica)(numer)
(22) 204 00 40 (22) 204 00 41
(telefon)(fax)
biuro@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne64 6507 50714 5571 751
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych2 3392 115527493
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 579-9 1991 481-2 145
Zysk (strata) brutto9 230-12 9152 078-3 012
Zysk (strata) netto9 095-13 9712 048-3 258
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (*)0,90-1,370,20-0,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 036-1 3332 710-311
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11295 715-2522 322
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 808-8 680-4 235-2 024
Przepływy pieniężne netto razem-6 88485 702-1 55019 986
Aktywa razem245 316310 71354 93072 963
Zobowiązania razem107 790182 28224 13642 804
w tym zobowiązania krótkoterminowe76 662124 25817 16629 179
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej137 525128 43030 79430 159
Kapitał zakładowy50 94650 94611 40811 963
Liczba akcji w tys. sztuk (*)10 13610 16710 13610 167
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) (*)13,5712,633,042,94
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne2 9282 164659505
Koszt własny sprzedaży-414-522-93-122
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-810-1 847-182-431
Zysk (strata) brutto-7 839-8 201-1 765-1 913
Zysk (strata) netto-7 252-9 212-1 633-2 148
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (*)-0,72-0,91-0,16-0,21
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 9922 7452 475640
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 00713 4936773 147
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 248-12 217-3 658-2 849
Aktywa razem218 451237 86248 91455 856
Zobowiązania razem143 043155 20132 02936 445
w tym zobowiązania krótkoterminowe114 24297 51325 58022 898
Kapitał własny75 40882 66116 88519 411
Kapitał zakładowy50 94650 94611 40811 963
Liczba akcji w tys. sztuk (*)10 13610 16710 13610 167
Wartość księgowa na 1 akcję (zł/euro) (*)7,448,131,681,89

Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 1 półrocza 2020 oraz na koniec 1 półrocza 2019 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,4413 i 4,2880 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 30 czerwca 2020 i 31 grudnia 2019 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,4660 i 4,2585 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.(*) w danych porównawczych uwzględniono efekt scalena akcji

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe MSSF 30 06 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2020_06_30
BBID_Sprawozdanie_Zarządu_z_Działalności_H1_2020.pdfSprawozdanie z działalności za 1 półrocze 2020 roku.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BBI DEVELOPMENT_2020_09_28.pdfOświadczenie Zarządu BBI Development S.A.
Raport z przeglądu środrocz_skonsolidowanego sprawozdania GK BBID.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BBI Development S.A.
Raport z przeglądu śródrocz_jednostkowego sprawozdania BBID.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego BBI Development S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Michał SkotnickiPrezes Zarządu
2020-09-28Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu
2020-09-28Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu
2020-09-28Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BBI Development SA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska 2, 02-566 Warszawa
Telefon:(22) 204 00 40
Fax:(22) 204 00 41
Email:biuro@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy