pixelg
SA - QSr1 - 2020-06-18 - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (bbidev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (bbidev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-06-18
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne48 5442 14311 042499

Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych-2 5602 842-582661

Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 608-65366-15

Zysk (strata) brutto2 621-2 903596-675

Zysk (strata) netto2 245-3 435511-799

Aktywa razem249 591310 71354 82772 963

Zobowiązania razem118 915182 28226 12242 804

w tym zobowiązania krótkoterminowe79 862124 25817 54329 179

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej130 675128 43028 70530 159

Kapitał zakładowy50 94650 94611 19111 963

Liczba akcji w tys. sztuk (*)10 13610 16610 13610 166

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)12,8912,632,832,97

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,22-0,340,05-0,08

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 856-1 0552 469-245

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-60-67-14-16

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-20 250-4 482-4 606-1 043

Przepływy pieniężne netto razem-9 454-5 604-2 150-1 304
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody operacyjne1 128998257232

Koszt własny sprzedaży-205-273-47-64

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-776-1 004-177-234

Zysk (strata) brutto-3 666-5 542-834-1 289

Zysk (strata) netto-3 403-5 874-774-1 367

Aktywa razem221 952237 86248 75655 856

Zobowiązania razem142 694155 20131 34536 445

w tym zobowiązania krótkoterminowe104 30797 51322 91322 898

Kapitał własny79 25882 66117 41119 411

Kapitał zakładowy50 94650 94611 19111 963

Liczba akcji w tys. sztuk (*)10 13610 16610 13610 166

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)7,828,131,781,91

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,34-0,58-0,08-0,13

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 4983 8602 615898

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 58013 6095873 167

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 246-18 930-3 695-4 405

Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 1 kwartału 2020 oraz na koniec 1 kwartału 2019 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3963 i 4,2978 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2020 i 31 grudnia 2019 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,5523 i 4,2585 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy(*) w danych porównawczych za 1 kwartał 2019 uwzględniono efekt scalenia akcji w stosunku 10 do 1


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

GK SF MSSF 31 03 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdazanie finansowe na dzień 2020_03_31

Informacja_dodatkowa_Q1_2020.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania za Q1 2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-06-18Michał SkotnickiPrezes Zarządu


2020-06-18Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu


2020-06-18Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu


2020-06-18Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BBI Development SA
BBIDEV
2020-09-28 SA - PSr
2020-08-26 kupno akcji przez członka zarządu
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-23 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-18 SA - QSr1
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-05-13 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy