pixelg
SA - RS - 2020-05-13 - BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (bbidev)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (bbidev) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-12
BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT SABudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-566Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A2
(ulica)(numer)
22 204 00 4022 204 00 41
(telefon)(fax)
fundusz@bbidevelopment.plwww.bbidevelopment.pl
(e-mail)(www)
526-10-22-256010956222
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług20 77010 3194 8282 418
Koszty własny sprzedaży-16 637-7 869-3 867-1 844
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-54 059-5 057-12 567-1 185
Zysk (strata) brutto-56 313-17 652-13 091-4 137
Zysk (strata) netto-58 010-17 788-13 485-4 169
Aktywa razem310 713421 77272 96398 087
Zobowiązania razem182 282234 70742 80454 583
w tym zobowiązania krótkoterminowe124 258145 96429 17933 945
Kapitał własny przypadający akcjon.128 430176 76930 15941 109
Kapitał zakładowy50 94652 30811 96312 165
Liczba udziałów/akcji w sztukach (*)10 166 96610 197 93910 166 96610 197 939
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)12,6318,342,944,27
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-5,71-1,74-1,33-0,41
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-70 1631 943-16 310455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej93 408-8 27621 714-1 940
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 7994 349-4 1381 019
(*) średnioważona ilość akcji tak jak zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym, w danych porównawczych za 2018 uwzględniono efekt scalenia akcji w stosunku 10 do 1

Wybrane dane finansowe zaprezentowane powyżej dotyczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco na koniec 2019 oraz na koniec 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3018 zł/ Euro i 4,2669 zł/EUR, wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zostały zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,2585 zł/Euro i 4,3000 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK SF MSSF 31 12 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31.12.2019
Sprawozdanie_z_działalności_Emitenta_i_GK_2019.pdfSprawozdanie z działalności Jednostki i Grupy za 2019
Informacja Zarządu dot firmy audytorskiej 2020_05_12.pdfInformacja Zarządu dot. firmy audytorskiej
OCENA RN SF. 2019_12.05 2020.pdfOcena RN dot sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Oswiadczenie_Zarządu _do skonsolidowanego raportu rocznego 2020_05_12.pdfOświadczenie Zarządu do skonsolidowanego raportu rocznego za 2019
Oświadczenie_Rady_do_Raportu_Rocznego _12.05.20.pdfOświadczenia RN dot audytora i publikacji sprawozdań za 2019
List _Prezesa_12.05.2020.pdfList Zarządu do akcjonariuszy
BBI Development SA 2019 BSSF MSSF SzB PL-sig.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-12Michał SkotnickiPrezes Zarządu
2020-05-12Rafał SzczepańskiWiceprezes Zarządu
2020-05-12Piotr LitwińskiCzłonek Zarządu
2020-05-12Krzysztof TyszkiewiczCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-12Marcin RzeszutkowskiGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BBI DEVELOPMENT SA
Adres:Puławska, Plac Unii, Budynek A 2, 02-566 Warszawa
Telefon:22 204 00 40
Fax:22 204 00 41
Email:fundusz@bbidevelopment.pl
www:www.bbidevelopment.pl
NIP:526-10-22-256
REGON:010956222

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
BBI Development SA
BBIDEV
2020-10-22 aneks do umowy pożyczki w projekcie Roma Tower
2020-09-28 SA - PSr
2020-08-26 kupno akcji przez członka zarządu
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-23 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-18 SA - QSr1
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy