pixelg
SA-PSr - 2019-09-10 - BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2019-09-10
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży36 11137 0988 4218 751
Zysk (strata) ze sprzedaży5 5725 5031 3001 298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 3174 6901 2401 106
Zysk (strata) przed opodatkowaniem5 2645 9191 2281 396
Zysk (strata) netto4 2314 7609871 123
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-27612 638-642 981
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-352-582-82-137
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16237-389
Przepływy pieniężne netto razem-79012 093-1842 853
Aktywa/Pasywa razem112 046110 47326 35125 329
Aktywa trwałe13 74913 1853 2333 023
Aktywa obrotowe98 29897 28823 11822 306
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling100 52490 97423 64220 858
Zobowiązania razem 11 52219 5002 7104 471
Zobowiązania długoterminowe3421008123
Zobowiązania krótkoterminowe11 18019 4002 6294 448
Liczba akcji (tys. szt.)17 36317 55017 36317 550
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )0,240,270,060,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )5,795,181,361,19

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku oraz rok 2018 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski: na dzień 30 czerwca 2019 roku – 4,2520 PLN/EUR, na dzień 30 czerwca 2018 roku – 4,3616 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia
2018 roku – 4,3000 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku – 4,2395 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – 4,2669 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK Berling sprawozdanie finansowe 1H2019.pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BERLING za rok 2019
GK Berling sprawozdanie z działalności 1H2019.pdfGK Berling sprawozdanie z działalności
GK BERLING_Raport_PSSF_MSSF_2q 2019_B-think.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta GK
BERLING_Raport_PSF_MSSF_2q 2019_B-think.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-10Hanna BerlingPrezes Zarządu
2019-09-10Paweł CiechańskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Berling SA
BERLING
2020-03-17 SA - R
2020-03-17 SA - RS
2020-01-31 terminarz raportów
2019-11-19 SA - QSr3
2019-10-21 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2019-09-10 SA-PSr
2019-06-11 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2019-06-11 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy