pixelg
SA - PSr - 2020-09-08 - BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-08
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży36 90836 1118 3108 421
Zysk (strata) ze sprzedaży6 4575 5721 4541 300
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 4415 3171 4501 240
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 2755 2641 6381 228
Zysk (strata) netto5 8284 2311 312987
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 284-276965-64
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-193-352-44-82
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-245-162-55-38
Przepływy pieniężne netto razem3 846-790866-184
Aktywa/Pasywa razem123 115112 04627 56726 351
Aktywa trwałe12 46213 7492 7903 233
Aktywa obrotowe110 65398 29824 77723 118
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling109 984100 52424 62723 642
Zobowiązania razem 13 13011 5222 9402 710
Zobowiązania długoterminowe7342281
Zobowiązania krótkoterminowe13 12311 1802 9382 629
Liczba akcji (tys. szt.)17 36317 36317 36317 363
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )0,340,240,080,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )6,335,791,421,36

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2020 i 2019 roku oraz rok 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski: na dzień 30 czerwca 2020 roku – 4,4660 PLN/EUR, na dzień 30 czerwca 2019 roku – 4,2520 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia
2019 roku – 4,2585 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku – 4,4413 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – 4,2880 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK Berling sprawozdanie finansowe 1H2020.pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BERLING za rok 2020
GK Berling sprawozdanie z działalności 1H2020.pdfGK Berling sprawozdanie z działalności
GK_Berling_PSSF_2020_MSSF_raport.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta GK
Berling_PSF_2020_MSSF_raport.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Hanna BerlingPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Berling SA
BERLING
2020-09-23 powołanie członka zarządu
2020-09-08 SA - PSr
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 podział zysku
2020-08-04 WZ - projekty uchwał
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego
2020-07-13 zmiana profilu działalności i strategii spółki zależnej

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy