pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-26 - BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2020-05-26
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży16 19816 9463 6843 943
Zysk (strata) ze sprzedaży3 8982 667887621
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 8872 661884619
Zysk (strata) przed opodatkowania5 5692 5321 267589
Zysk (strata) netto4 4952 0521 022478
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 1831 648497383
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-185-19-42-4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-140-104-32-24
Przepływy pieniężne netto razem1 8581 525423355
Aktywa/Pasywa razem119 263114 05326 19826 516
Aktywa trwałe12 39113 7732 7223 202
Aktywa obrotowe106 872100 28023 47623 314
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling108 65298 34623 86722 864
Zobowiązania razem 10 61115 7072 3313 652
Zobowiązania długoterminowe7247716111
Zobowiązania krótkoterminowe10 53915 2302 3153 541
Liczba akcji (tys. szt.)17 36317 36317 36317 363
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )0,260,120,060,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )6,265,661,371,32

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2020 i 2019 roku oraz IV kwartały 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski: na dzień 31 marca 2020 roku – 4,5523 PLN/EUR, na dzień 31 marca 2019 roku – 4,3013 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN/EUR
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku – 4,3963 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku – 4,2978 PLN/EUR, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – 4,3018 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK Berling raport kwartalny 1Q20.pdfRaport kwartalny I/2020 - GK BERLING
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Hanna BerlingPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Berling SA
BERLING
2020-11-24 SA - QSr3
2020-09-23 powołanie członka zarządu
2020-09-08 SA - PSr
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 podział zysku
2020-08-04 WZ - projekty uchwał
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy