pixelg
SA - R - 2020-03-17 - BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki BERLING SPÓŁKA AKCYJNA (berling) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-17
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-018Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zgoda5/8
(ulica)(numer)
(22) 727 84 97(22) 736 28 99
(telefon)(fax)
investor@berling.plwww.berling.pl
(e-mail)(www)
522-005-97-42010164538
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży68 20377 85815 85518 247
Zysk (strata) ze sprzedaży3 8926 1239051 435
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 3195 4927721 287
Zysk (strata) przed opodatkowania2 9996 1376971 438
Zysk (strata) netto2 4454 9515681 160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 18310 4782752 456
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8353-1913
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-714-1 095-166-257
Przepływy pieniężne netto razem3869 436902 212
Aktywa/Pasywa razem74 54576 23617 50517 729
Aktywa trwałe27 12526 5776 3706 181
Aktywa obrotowe47 42049 66011 13511 549
Kapitał własny67 80765 36215 92315 201
Zobowiązania razem6 73810 8741 5822 529
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe6 73810 8741 5822 529
Liczba akcji (tys. szt.)17 36317 53617 36317 536
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )0,140,280,030,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )3,913,730,920,87

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP, w szczególności:
-       kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2019 r. – kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 r. tj. 4,2585 zł; 31.12.2018 r. – kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r. tj. 4,3000 zł),
-       kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie (w 2019 r. 4,3018 zł; w 2018 r. 4,2669 zł).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Berling SA JSF 2019.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe BERLING S.A.
Berling SA sprawozdanie z działalności 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności BERLING S.A.
Berling SA informacja Zarządu o Firmie Audytorskiej 2019.pdfOświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu do badania sprawozdania finansowego BERLING S.A.
Berling SA oświadczenie Zarządu o JSF 2019.pdfOświadczenie Zarządu o jednostkowym sprawozdaniu finansowym BERLING S.A.
Berling SA list Prezes Zarządu do Akcjonariuszy 2019.pdfList Prezes BERLING S.A. do akcjonariuszy
BERLING_Sprawozdanie_z badania_SF_MSSF_2019_Bthink.pdfOpinia i raport niezależnego rewidenta - BERLING S.A.
Berling SA ocena RN 2019.PDFOcena Rady Nadzorcze - BERLING S.A
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-17Hanna BerlingPrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-17Zbigniew DorodzińskiGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BERLING S.A.
Adres:ul. Zgoda 5/8, 00-018 Warszawa
Telefon:(22) 727 84 97
Fax:(22) 736 28 99
Email:investor@berling.pl
www:www.berling.pl
NIP:522-005-97-42
REGON:010164538

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Berling SA
BERLING
2020-03-17 SA - R
2020-03-17 SA - RS
2020-01-31 terminarz raportów
2019-11-19 SA - QSr3
2019-10-21 rezygnacja wiceprezesa zarządu
2019-09-10 SA-PSr
2019-06-11 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
2019-06-11 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy