pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-26 - BEST SA (best)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki BEST SA (best) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-26
BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej205.124205.83346.17847.773
Zysk przed opodatkowaniem11.94867.5372.69015.675
Zysk netto5.33362.7771.20114.570
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST5.00062.5461.12614.517
Całkowite dochody 2.14467.92248315.764
Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST1.80267.68840615.710
Spłaty wierzytelności nabytych 271.872216.76661.20550.310
Liczba akcji (w tys. szt.) podstawowa23.01523.01523.01523.015
Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.15023.16923.15023.169
Zysk na jedną akcję (w zł / EUR)0,222,720,050,63
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR)0,222,700,050,63
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej158.865118.19035.76427.431
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3.957)(4.174)(891)(969)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(140.145)(110.793)(31.550)(25.714)
Przepływy pieniężne netto razem14.7633.2233.323748
Stan na dzień:30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa1.167.9701.244.868258.012292.325
Zobowiązania 693.378772.369153.172181.371
Kapitał własny474.592472.499104.841110.954
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST474.395472.229104.797110.891
Kapitał akcyjny23.12723.1275.1095.431
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej67.40871.03415.17516.487
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(61.510)(489)(13.847)(113)
Zysk / (strata) netto(61.399)(3.239)(13.822)(752)
Całkowite dochody(61.399)(3.239)(13.822)(752)
Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa23.01523.01523.01523.015
Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.15023.16923.15023.169
Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)(2,67)(0,14)(0,60)(0,03)
Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)(2,65)(0,14)(0,60)(0,03)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej43.48646.7199.79010.843
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej141.1632.74031.779636
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(193.768)(76.028)(43.622)(17.646)
Przepływy pieniężne netto razem(9.119)(26.569)(2.053)(6.167)
Stan na dzień:30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa578.292801.815127.749188.286
Zobowiązania 419.965582.45392.773136.774
Kapitał własny158.327219.36234.97551.512
Kapitał akcyjny23.12723.1275.1095.431

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymia) kursy średnie Euro wg NBP w 2020 roku- kurs na dzień 30.09.2020 roku            4,5268 PLN/EUR- średni kurs za III kwartały 2020 roku 4,4420 PLN/EURb) kursy średnie Euro wg NBP w 2019 roku- kurs na dzień 31.12.2019 roku                 4,2585 PLN/EUR- średni kurs za III kwartały 2019 roku      4,3086 PLN/EURKursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany dzień bilansowy,
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SR_GK_BEST_IIIQ_2020.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport okresowy GK BEST S.A. za trzeci kwartał 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-26Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2020-11-26Marek KucnerWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:BEST SA
Nazwa skrócona jednoskti:BEST
Adres:Łużycka 8A, 81-537 Gdynia
Telefon:(0-58) 769 92 99
Fax:(0-58) 769 92 26
Email:best@best.com.pl
www:best.com.pl
NIP:585-00-11-412
REGON:190400344

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy