pixelg
SA - Q3 - 2020-02-28 - BETACOM SA (betacom)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki BETACOM SA (betacom) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2019kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)za 3 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


data przekazania:BETACOM SA(pełna nazwa emitenta)BETACOM
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)01-377
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Połczyńska
31A(ulica)
(numer)022 533 98 88
022 533 98 99(telefon)

(fax)betacom@betacom.com.pl
www.betacom.com.pl(e-mail)

(www)527-10-22-097
010963920(NIP)

(REGON)


BILANS

w tys.

stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe11 39711 64312 31112 642

Wartości niematerialne i prawne, w tym:4 6084 2353 6423 453

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe1 3901 6361 8001 679

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe2 6402 6402 6402 640

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe2 6402 6402 6402 640

w jednostkach powiązanych, w tym:2 0002 0002 0002 640

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:640640640640

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach640640640640

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 7593 1324 2294 870

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 0929911 0541 138

Inne rozliczenia międzyokresowe1 6672 1413 1753 732

Aktywa obrotowe34 10334 76327 96840 013

Zapasy443492778273

Należności krótkoterminowe22 45122 01814 03021 272

Od jednostek powiązanych51472322

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek22 40021 97114 00721 250

Inwestycje krótkoterminowe3 9875 7164 3389 028

Krótkoterminowe aktywa finansowe3 9875 7164 338


w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 9875 7164 3389 028

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe7 2226 5378 8229 440

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m45 50046 40640 27952 655

PASYWA

Kapitał własny19 16219 43920 67919 608

Kapitał zakładowy2 0202 0202 0202 020

Kapitał zapasowy18 05318 05317 52817 528

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto-911-6341 13160

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania26 33826 96719 60033 047

Rezerwy na zobowiązania5 2822 3682 4283 613

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego819754952777

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne536536559538

długoterminowa103103103101

krótkoterminowa433433456437

Pozostałe rezerwy3 9271 0789172 298

długoterminowe

krótkoterminowe3 9271 0789172 298

Zobowiązania długoterminowe38738739756

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek38738739756

Zobowiązania krótkoterminowe18 56722 85813 17424 732

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale1746Wobec pozostałych jednostek18 51522 77913 08724 716

Fundusze specjalne35338716

Rozliczenia międzyokresowe2 1021 3543 6014 646

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe2 1021 3543 6014 646

długoterminowe226321453479

krótkoterminowe1 8761 0333 1484 167

P a s y w a r a z e m45 50046 40640 27952 655
Wartość księgowa19 16219 43920 67919 608

Liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,749,6210,249,71

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,479,6210,249,71

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów77 15788 85017 93120 680

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 029302-23970

Zysk (strata) brutto-1 082120-25128

Zysk (strata) netto-91160-21214

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 2423 868521900

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 878-2 279-436-530

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7152 318-166540

Przepływy pieniężne netto, razem-3513 907-82909

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 50052 65510 68512 245

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)26 33833 0476 1857 685

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)387569113

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 56724 7324 3605 752

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 16219 6084 5004 560

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 0202 020474470

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 020 0002 020 0002 020 0002 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,450,03-0,100,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,450,03-0,100,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,499,712,232,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,499,712,232,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE

w tys.

stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe4 0872 4384 9736 024

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)4 0872 4384 9736 024

udzielonych gwarancji i poręczeń4 0872 4384 9736 024
Inne (z tytułu)4 8264 7085 2695 415

zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa4 0004 0004 0004 000

blokada środków na rachunku bankowym8267081 2691 415

Pozycje pozabilansowe, razem8 9137 14610 24211 439
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-313 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:28 07477 15725 01088 850

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów17 80937 49013 87549 477

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 26539 66711 13539 373

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:24 96567 72621 24577 532

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 80632 99215 85648 223

Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 15934 7345 38929 309

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 1099 4313 76511 318

Koszty sprzedaży2 3347 4072 2956 939

Koszty ogólnego zarządu1 0533 0338923 931

Zysk (strata) ze sprzedaży-278-1 009578448

Pozostałe przychody operacyjne19672496

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
14513

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne19531983

Pozostałe koszty operacyjne278754242

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych03000

Inne koszty operacyjne275754242

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-286-1 029548302

Przychody finansowe1636013

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:1636013

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe448931195

Odsetki w tym:227769121

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne2212-3874

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto-314-1 082517120

Podatek dochodowy-37-17111860

część bieżąca

część odroczona-37-17111860

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto-277-91139960
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
160
591

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 020 000
2 020 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,08
0,29

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 020 000
2 020 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,08
0,29

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31rok 2018 okres od 2018-04-01 do 2019-03-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO)20 67920 67921 06319 209

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych20 67920 67921 06319 209

Kapitał zakładowy na początek okresu2 0202 0202 0202 020

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 0202 0202 0202 020

Kapitał zapasowy na początek okresu18 05317 52816 48617 528

Zmiany kapitału zapasowego05251 0420

zwiększenia (z tytułu)05251 0420

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)05251 0420

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu18 05318 05317 52817 528

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6341 1312 557-339

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu01 1312 5570

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych01 1312 5570

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)01 1312 5570

wypłata dywidendy06061 5150

odpis na kapitał zapasowy05251 0420

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu63400339

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych63400339

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu63400339

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-63400-339

Wynik netto-277-6341 131399

zysk netto

1 131399

strata netto27763400

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 16219 43920 67919 608

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-313 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-313 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-313 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto-277-91139960

Korekty razem-8273 1532 5603 808

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja4661 3673931 255

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)237263113

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej0-2-5-13

Zmiana stanu rezerw2 9132 853799-2 752

Zmiana stanu zapasów483343802 190

Zmiana stanu należności-427-8 458-7 928753

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 2865 4166 184464

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych4361 5712 6741 798

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 1042 2422 9593 868

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy293124714

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych251716

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:000350

w jednostkach powiązanych000350

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach05511

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki05511

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne037112337

Wydatki5941 9715222 993

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych5941 9715221 353

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:


1 640

w jednostkach powiązanych


1 640

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-592-7 187-398-2 279

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy0005 786

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki0005 786

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki337151 9013 468

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli060601 515

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek001 8321 832

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego103200

Odsetki237769121

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-33-715-1 9012 318

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 729-3516603 907

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 729-3516603 907

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu5 7164 3388 3685 121

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:3 9873 9879 0289 028

o ograniczonej możliwości dysponowania8268261 4151 415

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
Komentarz III kw_2019.pdfInformacja dodatkowa do SF za III kwartał 2019r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-02-28Bartłomiej AntczakPrezes ZarząduBartłomiej Antczak
Nazwa jednostki:BETACOM SA
Nazwa skrócona jednoskti:BETACOM
Adres:Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
Telefon:022 533 98 88
Fax:022 533 98 99
Email:betacom@betacom.com.pl
www:www.betacom.com.pl
NIP:527-10-22-097
REGON:010963920

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Betacom SA
BETACOM
2020-05-12 otrzymanie subwencji finansowej PFR
2020-05-08 zawarcie znaczącej umowy
2020-05-08 wpływ COVID - 19 na działalność spółki
2020-02-28 SA - Q3
2020-01-30 zawarcie znaczącej umowy
2020-01-14 terminarz raportów
2019-12-10 kupno akcji przez członka zarządu
2019-12-02 korekta SA-P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy