pixelg
WZ - wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad - 2020-08-09 - BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA (bloober)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad - komunikat spółki BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA (bloober) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr41/2020
Data sporządzenia:2020-08-09
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako Emitent lub Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku wpłynął do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, godzina 10:00 (dalej Wniosek ) (dalej WZA ) następujących spraw:
- podjęcia uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad WZA w ten sposób, że dodaje do porządku obrad WZA nowy punkt i ogłasza porządek obrad WZA, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2019. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019. g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. i. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZA wraz z uzasadnieniem, projekt uchwał, formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika, dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian statutu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki
PlikOpis
Rockbridge_pismo do Bloober_zmiana porządku obrad - przekazanie projektów uchwał.pdfRockbridge_zmiana porządku obrad
Rockbridge_uchwała_podzial akcji.pdfRockbridge_uchwała
Formularz do głosowania ZWZA_uzupełniony_06.08.2020.pdfFormularz do głosowania przez pełnomocnika
Projekty uchwał ZWZA_uzupełnione_06.08.2020.pdfProjekty uchwał na ZWZA
Bloober Team_statut po zmianach_06.08.2020.pdfStatut po zmianach - tekst jednolity
Bloober Team_planowane zmiany statutu_porównanie_06082020.pdfPlanowane zmiany statutu- porównanie
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-09Piotr BabienoPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BLOOBER TEAM S.A.
Adres:Cystersów 9, 31-553 Kraków
NIP:676-238-58-17
REGON:120794317

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy