pixelg
SA - PSr - 2020-09-03 - LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (bogdanka)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA (bogdanka) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-03
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży849 0111 098 336191 163256 142
Zysk operacyjny49 900241 80711 23556 392
Zysk przed opodatkowaniem47 010243 07710 58556 688
Zysk netto roku obrotowego, z tego:36 669197 9238 25646 157
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej36 559197 7308 23246 112
- przypadający na udziały mniejszości1101932545
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-2 151-633-484-148
Całkowite dochody netto za rok obrotowy34 518197 2907 77246 010
Ilość akcji34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy1,075,810,241,36
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej220 131333 53649 56577 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-334 906-237 902-75 407-55 481
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 581-3 959-806-923
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-118 35691 675-26 64921 379
30.06.2020 r.31.12.2019 r.30.06.2020 r.31.12.2019 r.
Aktywa trwałe3 739 6783 509 780837 366824 182
Aktywa obrotowe635 432742 684142 282174 400
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA4 375 1104 252 464979 648998 583
Zobowiązania długoterminowe679 559649 800152 163152 589
Zobowiązania krótkoterminowe432 531374 16296 85087 862
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom3 252 5513 218 143728 292755 699
Udziały nie dające kontroli10 46910 3592 3442 433
Kapitał własny razem3 263 0203 228 502730 636758 131
Dane dotyczące Raportu Kwartalnego LW Bogdanka SA za I półrocze 2020 r.
I półrocze 2020 r.I półrocze 2019 r.I półrocze 2020 r.I półrocze 2019 r.
Przychody ze sprzedaży846 9701 095 880190 703255 569
Zysk operacyjny45 414236 08410 22555 057
Zysk przed opodatkowaniem43 732238 8379 84755 699
Zysk netto roku obrotowego34 041194 7797 66545 424
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-2 151-633-484-148
Całkowite dochody netto za rok obrotowy31 890194 1467 18045 277
Ilość akcji34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy1,005,730,231,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej204 696317 51646 08974 048
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-331 949-233 438-74 741-54 440
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 695-1 942-382-453
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-128 94882 136-29 03419 155
30.06.2020 r.31.12.2019 r.30.06.2020 r.31.12.2019 r.
Aktywa trwałe3 719 1813 485 102832 777818 387
Aktywa obrotowe607 002723 281135 916169 844
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA4 326 1834 208 383968 693988 231
Zobowiązania długoterminowe664 197632 875148 723148 615
Zobowiązania krótkoterminowe423 226368 63894 76686 565
Kapitał własny razem3 238 7603 206 870725 204753 052


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Srodroczne skonsolidowane skrocone sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za IH 2020.pdfŚródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za I półrocze 2020 r.
Srodroczne skrocone sprawozdanie finansowe LW Bogdanka SA za IH 2020.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe LW Bogdanka SA za I półrocze 2020 r.
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK LW Bogdanka za IH 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK LW Bogdanka za I półrocze 2020 r.
Oswiadczenie Zarzadu LW Bogdanka SA w sprawie zgodnosci i rzetelnosci sprawozdan.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności i rzetelności sprawozdań
Raport rewidenta z przeglądu Skonsolidowanego śródrocznego skróconego SF GK LW Bogdanka za IH 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego śródrocznego skróconego SF GK LW Bogdanka za I półrocze 2020 r.
Raport rewidenta z przegladu Srodrocznego skroconego SF LW Bogdanka SA za IH 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego SF LW Bogdanka SA za I półrocze 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-03Artur WasilPrezes Zarządu
2020-09-03Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych
2020-09-03Adam PartykaZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2020-09-03Dariusz DumkiewiczZastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju


Nazwa jednostki:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:LW BOGDANKA S.A.
Adres:Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Telefon:(0-81) 462 56 00
Fax:(0-81) 462 56 17
Email:bogdanka@lw.com.pl
www:www.bogdanka.eu
NIP:713-000-57-84
REGON:430309210

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bogdanka SA
BOGDANKA
2020-10-14 wyniki Q3.2020
2020-10-14 rezygnacja przewodniczącej RN
2020-10-06 przyznanie dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
2020-10-01 powołanie członka RN
2020-09-29 aktualizacja celu produkcyjnego na 2020
2020-09-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-28 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-03 SA - PSr

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy