pixelg
aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi - 2020-09-01 - Boryszew Spółka Akcyjna (boryszew)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi - komunikat spółki Boryszew Spółka Akcyjna (boryszew) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr27/2020

Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku oraz w raporcie okresowym za I kwartał 2020, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekroczenia ustalonego w umowach kredytowych poziomu wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto ( w jednym przypadku Zadłużenia Finansowego Brutto) do EBITDA informuje, że w związku z procesem przygotowywania jednostkowych oraz skonsolidowanych danych finansowych realizowanego na potrzeby raportu Emitenta za I półrocze 2020 roku, w oparciu o pozostającą w toku agregację informacji finansowych, w dniu 1 września 2020 roku zidentyfikował okoliczność możliwego naruszenia kowenantu finansowego:
(1) wskaźnika obsługi zadłużenia finansowego (DSCR) opartego o skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację i skorygowany o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony (skorygowana EBITDA) i obsługę zadłużenia za ostatnie 12 miesięcy, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I półrocza 2020 roku, wynikającego z umów kredytowych zawartych pomiędzy dwoma bankami finansującymi Grupę a odpowiednio Boryszew S.A. lub spółką zależną Emitenta, dla której Boryszew S.A. udzielił gwarancji spłaty oraz (2) wskaźnika pokrycia odsetek opartego na skonsolidowanym zysku operacyjnym (EBIT) i odsetkach zapłaconych za ostatnie 12 miesięcy, który będzie testowany w oparciu o opublikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe na koniec I półrocza 2020 roku, wynikającego z umowy kredytowej zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta a bankiem finansującym Grupę, dla której Boryszew S.A. udzielił gwarancji spłaty. Możliwe nowe naruszenia powyższych dwóch wskaźników odnoszą się do umów kredytowych z jednym z 6 banków wskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których testowany jest również wskaźnik długu brutto (lub netto) do EBITDA oraz do umów z jednym z 2 nowych banków, niewskazanych w raporcie za I kwartał 2020 roku w których naruszenie wskaźnika długu brutto do EBITDA może nastąpić po raz pierwszy dopiero po opublikowaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 roku. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z nowym naruszeniem wyżej wymienionych kowenantów finansowych i czasowej zmiany lub uchylenia testowania tych wskaźników finansowych.
Emitent jednocześnie wyjaśnia, iż w odpowiedzi na wskazane w przywołanym raporcie za I kwartał 2020 roku okoliczności naruszenia kowenantów finansowych, banki kredytujące (za wyjątkiem jednego banku, który zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami planuje podjąć decyzję w sprawie naruszenia tego wskaźnika oraz wskaźnika rentowności na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego Grupy Kapitałowej Boryszew we wrześniu tego roku) wyraziły zgodę na odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionego kowenantu finansowego za I kwartał 2020 roku oraz w kolejnym kroku rozważają możliwość zmiany wysokości tego wskaźnika lub czasowego zawieszenia jego testowania w kolejnych kwartałach tego roku.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z opisanymi powyżej okolicznościami Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów. Wyniki za I półrocze 2020 roku zostaną przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Boryszew za I półrocze 2020 roku, którego publikację zaplanowano na 4 września 2020 roku.
Spółka wyjaśnia, iż:
- wskaźnik obsługi zadłużenia (DSCR) definiowany jest jako obsługa zadłużenia do skorygowanej EBITDA ,
- wskaźnik pokrycia odsetek definiowany jest jako odsetki zapłacone do EBIT, - termin EBIT definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- termin EBITDA definiowany jest jako wynik na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- termin Skorygowana EBITDA definiowany jest jako EBITDA Grupy Kapitałowej Boryszew skorygowana o nakłady inwestycyjne oraz podatek dochodowy zapłacony za ostatnie 12 miesięcy,
- termin dług netto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew pomniejszone o posiadane środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej Boryszew,
- termin dług brutto definiowany jest jako zobowiązania odsetkowe Grupy Kapitałowej Boryszew,
- termin odsetki zapłacone definiowany jest jako odsetki zapłacone Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- termin obsługa zadłużenia definiowany jest jako obsługa zadłużenia (spłata rat kapitałowych i odsetek) Grupy Kapitałowej Boryszew za ostatnie 12 miesięcy,
- rentowność na poziomie zysku ze sprzedaży segmentu motoryzacyjnego definiowana jest jako wynik na sprzedaży minus koszty zarządu i sprzedaży do przychodów ze sprzedaży w segmencie motoryzacja za ostatnie 12 miesięcy.
Powyższe definicje oraz metodologie ich obliczania są takie same jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników we wcześniejszych raportach okresowych Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-01Piotr LisieckiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Boryszew Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:BORYSZEW
Adres:Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
Telefon:+48 22 658 65 68
Fax:+48 22 659 75 27
Email:biuro@boryszew.com.pl
www:boryszew.com.pl
NIP:837-000-06-34
REGON:750010992

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy