pixelg
zawarcie aneksu nr 6 do porozumienia inwestycyjnego z Konsorcjum Stali SA - 2020-10-29 - BOWIM SA (bowim)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie aneksu nr 6 do porozumienia inwestycyjnego z Konsorcjum Stali SA - komunikat spółki BOWIM SA (bowim) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2020

Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Zawarcie Aneksu nr 6 do Porozumiena Inwestycyjnego z Konsorcjum Stali S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bowim S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 27.10.2020 r. zawarł z Konsorcjum Stali S.A. (dalej: "Konsorcjum"), Aneks nr 6 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

Przedmiotem Aneksu nr 6 jest zmiana Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. jakie Emitent i Konsorcjum zawarły dnia 3 grudnia 2010 r. w Warszawie, zmienionego następnie dnia 29 grudnia 2010 r. Aneksem nr 1, dnia 2 marca 2011 r. Aneksem nr 2, dnia 7 marca 2011 r. Aneksem nr 3, dnia 24 stycznia 2014 Aneksem nr 4 i dnia 28 lutego 2017 Aneksem nr 5.

Na mocy Aneksu nr 6 Emitent i Konsorcjum potwierdziły, że warunki zawieszające wskazane w §8, ust. 1, pkt f) oraz g) Aneksu nr 4 zostały spełnione i stan prawny wynikający ze spełnienia tych warunków jest stanem aktualnym na chwilę zawarcia tego aneksu.
Na mocy Aneksu nr 6 Emitent i Konsorcjum, na wniosek Emitenta strony Porozumienia Inwestycyjnego postanowiły zmienić stan prawny powstały w wyniku spełnienia się warunków zawieszających wskazanych w §8, ust. 1, pkt f) oraz g) Aneksu nr 4, bez uszczerbku dla innych praw i obowiązków wynikających z Porozumienia Inwestycyjnego i zmiana tych warunków nie stanowi i nie będzie stanowiła naruszenia przez Emitenta postanowień Porozumienia Inwestycyjnego w jakimkolwiek zakresie.

Mając to na względzie Emitent i Konsorcjum postanowiły, że :
1. KONSORCJUM STALI wyraża zgodę na zbycie BOWIMOWI, za cenę 1,28 zł (słownie: jeden złoty 28/100), w terminie do 31.10.2020 r., jednej Akcji PASSAT-STAL SA nabytej od BOWIM umową opisaną w §8 ust. 1 pkt f) Aneksu nr 4;
2. KONSORCJUM STALI wyraża zgodę na zmianę przez Walne Zgromadzenie PASSAT-STAL SA statutu tej spółki poprzez zniesienie uprawnienia osobistego KONSORCJUM STALI w rozumieniu art. 354§1 Ksh, a zapisanego w §20 ust. 4 statutu PASSAT-STAL SA, oraz na zmianę tego statutu przewidującą zmniejszenie liczebności Rady Nadzorczej, a zatem wyraża zgodę na zniesienie uprawnień przewidzianych w §8 ust. 1 pkt g) Aneksu nr 4;
3. KONSORCJUM STALI zapewnia, iż wskazani przez nią zgodnie z postanowieniami §20 ust. 4 statutu PASSAT-STAL SA członkowie Rady Nadzorczej tej spółki, złożą rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PASSAT -STAL SA,
4. Strony rozwiążą umowę zastawu rejestrowego z dnia 7.03.2014 r. na 17.376.537 akcjach PASSAT-STAL SA należących do BOWIM, ustanowionego w wykonaniu postanowień §7 ust. 2 Aneksu nr 4, umową (porozumieniem) sporządzonym wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu, 5. KONSORCJUM STALI wyraża zgodę na zniesienie podporządkowania Pożyczek Przyporządkowanych w rozumieniu §7 ust. 2 Aneksu nr 4, w tym na zmianę umów Pożyczek Przyporządkowanych bez wymaganej w umowach Pożyczek Przyporządkowanych zgody Rady Nadzorczej PASSAT-STAL SA.

Nie ulegają zmianie pozostałe postanowienia Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. wraz z zawartymi do niego aneksami.

Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: nr 28/2013, nr 38/2013, nr 39/2013, nr 41/2013, nr 42/2013, nr 45/2013, nr 49/2013, nr 51/2013, nr 54/2013, nr 62/2013, nr 68/2013, nr 5/2014, nr 8/2014, nr 20/2014, nr 26/2014, nr 27/2014, nr 32/2014, nr 8/2017, nr 14/2017, nr 31/2017, nr 33/2017.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2020-10-29Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:BOWIM SA
Nazwa skrócona jednoskti:Bowim
Adres:Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec
Telefon:+48 32 39 29 300
Fax:+48 32 39 29 380
Email:firma@bowim.pl
www:www.bowim.pl
NIP:645-22-44-873
REGON:277486060

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy