pixelg
uzupełnienie SA-P - 2020-10-01 - BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uzupełnienie SA-P - komunikat spółki BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
data przekazania:
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANS


Notyw tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe32 16033 49533 947
Wartości niematerialne i prawne, w tym:9 72010 90612 073
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe19 68120 14320 231
Należności długoterminowe305581
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek305581
Inwestycje długoterminowe000
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe000
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach000
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 7292 3911 562
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0111217
Inne rozliczenia międzyokresowe2 7292 2801 344
Aktywa obrotowe12 91715 37113 338
Zapasy5 5865 5525 489
Należności krótkoterminowe171454754
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek171454754
Inwestycje krótkoterminowe2762 437233
Krótkoterminowe aktywa finansowe2762 437233
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach16316358
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1132 274176
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 8836 9286 862
Należne wpłaty na kapitał zakładowy280-105
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m45 10548 86647 180
PASYWA
Kapitał własny17 66820 78821 147
Kapitał zakładowy1 9481 903916
Kapitał zapasowy16 958106 802100 478
Kapitał z aktualizacji wyceny000
Pozostałe kapitały rezerwowe1 10000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-87 932-72 380-72 380
Zysk (strata) netto-4 404-15 536-7 867
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 43728 07726 033
Rezerwy na zobowiązania362328280
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego000
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne294294265
długoterminowa434334
krótkoterminowa250250231
Pozostałe rezerwy683415
długoterminowe000
krótkoterminowe683415
Zobowiązania długoterminowe007 770
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek007 770
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Zobowiązania krótkoterminowe14 38214 8986 051
Wobec jednostek powiązanych16100
Wobec pozostałych jednostek14 22114 8986 051
Fundusze specjalne000
Rozliczenia międzyokresowe12 69212 85111 931
Ujemna wartość firmy000
Inne rozliczenia międzyokresowe12 69212 85111 931
długoterminowe4 4844 6324 787
krótkoterminowe8 2078 2187 143
P a s y w a r a z e m45 10548 86647 180
Wartość księgowa17 66820 78921 147
Liczba akcji (w szt.)22 257 53519 033 8039 168 574
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,791,092,31
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)23 712 88411 019 76511 019 765
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,751,892,31Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1493973493
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 817-7 520-859-1 754
Zysk (strata) brutto-4 294-7 811-967-1 822
Zysk (strata) netto-4 405-7 867-992-1 835
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 318-4 583-815-1 069
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3-91-1-21
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej161-544329-127
Przepływy pieniężne netto, razem-2 160-5 218-486-1 217
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)45 10547 18010 10011 079
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)27 43726 0336 1446 113
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)07 77001 825
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 3836 0513 2211 421
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 66821 1473 9564 966
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 947917498215
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)22 257 5359 168 57422 257 5359 168 574
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,20-0,86-0,04-0,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,19-0,86-0,04-0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,792,310,180,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,752,310,170,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE


Notyw tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 116/2020z dnia2020-10-01o treści:Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Spółka") informuje, iż dokonuje korekty raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2020 roku, opublikowanego w dniu 25 września 2020 roku, poprzez uzupełnienie otrzymanego w dniu dzisiejszym raportu firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki oraz przyjętego w związku z ww. raportem stanowiska Zarządu Spółki, o których mowa w §68 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PlikOpis
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:149397
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów143217
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6180
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:5577
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów437
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1269
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży93320
Koszty sprzedaży5021 355
Koszty ogólnego zarządu3 0665 708
Zysk (strata) ze sprzedaży-3 475-6 743
Pozostałe przychody operacyjne165182
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych111
Dotacje150149
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne432
Pozostałe koszty operacyjne507959
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych01
Inne koszty operacyjne507958
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 817-7 520
Przychody finansowe10325
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:218
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne8307
Koszty finansowe487616
Odsetki w tym:399616
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne880
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto-4 294-7 811
Podatek dochodowy11156
część bieżąca00
część odroczona11156
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto-4 405-7 867
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-15 675-17 120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)23 712 8849 168 574
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,66-1,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)23 712 8849 168 574
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,66-1,87
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
2410 Braster S.A. 2020 PSF PZR skrócone PL-sig.pdf
BRASTER_stanowisko organów ws. odmowy wydania wniosku z przeglądu.pdf
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
Kapitał własny na początek okresu (BO)20 78918 59229 014
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych20 78918 59229 014
Kapitał zakładowy na początek okresu1 903917917
Zmiany kapitału zakładowego449870
zwiększenia (z tytułu)449870
emisji akcji (wydania udziałów)449870
000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
000
Kapitał zakładowy na koniec okresu1 9481 903917
Kapitał zapasowy na początek okresu106 802100 478100 478
Zmiany kapitału zapasowego1566 3240
zwiększenia (z tytułu)1566 7130
emisji akcji powyżej wartości nominalnej1566 7130
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000
000
zmniejszenia (z tytułu)03890
pokrycia straty000
pokrycia kosztów kapitału03890
Kapitał zapasowy na koniec okresu106 958106 802100 478
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 10000
zwiększenia (z tytułu)1 10000
tworzone zgodnie ze statutem spółki1 10000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu1 10000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-72 381-52 598-52 598
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-72 381-52 598-52 598
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów -1600
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
000
zmniejszenia (z tytułu)000
000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-87 933-72 381-72 381
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-87 933-72 381-72 381
Wynik netto-4 405-15 536-7 867
zysk netto000
strata netto-4 405-15 536-7 867
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )17 66820 78921 147
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 66820 78921 147
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdań.pdf
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
półrocze / 2020półrocze / 2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-4 405-7 867
Korekty razem2 0873 284
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja1 6521 648
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0117
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej00
Zmiana stanu rezerw34-22
Zmiana stanu zapasów-3450
Zmiana stanu należności28014
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów6241 513
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-452-37
Inne korekty-160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 318-4 583
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki391
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych391
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3-91
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy161105
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0105
Kredyty i pożyczki1610
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki0649
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek0649
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00
Odsetki00
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)161-544
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-2 160-5 218
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 160-5 218
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu2 2745 394
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:113176
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Skrócone sprawozdanie finansowe BRASTER za I półrocze 2020 roku..pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-25DARIUSZ KAROLAKPREZES ZARZĄDU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie Zarządu BRASTER z działalności Spółki za I półrocze 2020.pdf


Nazwa jednostki:BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRASTER S.A.
Adres:Cichy Ogród 7, 05-850 Szeligi
Telefon:+48 22 295 03 50
Fax:+48 22 295 03 51
NIP:521-34-96-648

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Braster SA
BRASTER
2020-10-21 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-10-20 kupno akcji przez przewodniczącego RN
2020-10-20 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-10-19 złożenie do sądu planu restrukturyzacyjnego wraz z propozycjami układowymi
2020-10-19 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-10-16 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-10-15 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-10-14 kupno akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy