pixelg
rejestracja zmiany statutu - 2020-11-05 - BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja zmiany statutu - komunikat spółki BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr134/2020
Data sporządzenia:2020-11-05
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji ( Spółka ) informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 października 2020 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu polega na tym, że §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.400.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy i 00/100) i dzieli się na:
- 1.425.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 60.549 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 500.000 (pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 505.734 (pięćset pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3.000.000 (trzy miliony) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 13.088.961 (trzynaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- nie mniej niż 1.742.465 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki do wysokości 142.500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) został pokryty w całości majątkiem Spółki pod firmą: Braster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółki przekształcanej). Akcje serii B, C, E, F, H, I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.225.753,50 PLN oraz dzieli się na 22.257.535 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:
- 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 60.549 zwykłych akcji na okaziciela serii D,
- 500.000 zwykłych akcji na okaziciela serii E,
- 2.600.000 zwykłych akcji na okaziciela serii F,
- 505.734 akcje zwykłe na okaziciela serii H,
- 3.000.000 akcje zwykłe na okaziciela serii I,
- 13.088.961 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
Ogólna liczba głosów w Spółce na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 22.257.535 głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2020 roku, uwzględniający ww. zmianę.
Załączniki
PlikOpis
załącznik_tekst jednolity Statutu Spółki.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-05Dariusz KarolakPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRASTER S.A.
Adres:Cichy Ogród 7, 05-850 Szeligi
Telefon:+48 22 295 03 50
Fax:+48 22 295 03 51
NIP: 521-34-96-648
REGON:141530941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy