pixelg
SA - Q3 - 2020-11-09 - BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
data przekazania: 2020-11-09
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRASTER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-850Szeligi
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cichy Ogród7
(ulica)(numer)
+48 22 295 03 50+48 22 295 03 51
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
521-34-96-648141530941
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe31 31232 16033 49533 600
Wartości niematerialne i prawne, w tym:9 1269 72010 90611 560
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe19 45719 68120 14320 003
Należności długoterminowe30305555
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek30305555
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0000
udziały lub akcje w innych jednostkach0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 7002 7292 3911 982
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego00111216
Inne rozliczenia międzyokresowe2 7002 7292 2801 765
Aktywa obrotowe13 44812 91715 37115 231
Zapasy5 5865 5865 5525 678
Należności krótkoterminowe132171454563
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000
Od pozostałych jednostek132171454563
Inwestycje krótkoterminowe8462762 4372 153
Krótkoterminowe aktywa finansowe8462762 4372 153
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach0000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8462762 4372 153
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy282800
Akcje (udziały) własne0000
A k t y w a r a z e m44 78845 10548 86648 831
PASYWA
Kapitał własny17 60717 66820 78918 592
Kapitał zakładowy2 2262 2261 9031 079
Kapitał zapasowy107 780107 780106 802102 027
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe1 547000
Zysk (strata) z lat ubiegłych-87 933-87 933-72 381-72 381
Zysk (strata) netto-6 013-4 405-15 536-12 133
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 18127 43728 07730 239
Rezerwy na zobowiązania368362328327
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne294294294312
długoterminowa43434334
krótkoterminowa251251251278
Pozostałe rezerwy74683415
długoterminowe0000
krótkoterminowe74683415
Zobowiązania długoterminowe0006 930
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek0006 930
Zobowiązania krótkoterminowe14 19614 38314 89810 591
Wobec jednostek powiązanych22816100
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Wobec pozostałych jednostek13 96814 22214 89810 591
Fundusze specjalne0000
Rozliczenia międzyokresowe12 61712 69212 85112 391
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe12 61712 69212 85112 391
długoterminowe4 4064 4844 6334 711
krótkoterminowe8 2118 2088 2187 680
P a s y w a r a z e m44 78845 10548 86648 831
Wartość księgowa17 60717 66820 78918 592
Liczba akcji (w szt.)22 257 53522 257 53519 033 80310 787 066
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,790,791,091,72
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)23 712 88423 712 88411 019 7659 405 279
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)0,740,751,891,98
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16945838106
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 425-10 872-1 221-2 527
Zysk (strata) brutto-5 902-12 075-1 329-2 807
Zysk (strata) netto-6 013-12 133-1 354-2 820
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 119-9 935-702-2 309
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0-1730-40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 5286 8103441 583
Przepływy pieniężne netto, razem-1 590-3 298-358-767
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)44 78848 8319 89411 165
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 18130 2396 0046 914
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)06 93001 585
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 19610 5913 1362 422
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17 60718 5923 8904 251
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 2261 079492247
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 257 53510 787 06622 257 53510 787 066
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,27-0,56-0,06-0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,27-0,64-0,06-0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,791,720,170,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,791,980,180,46
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2116961458
od jednostek powiązanych0000
Przychody netto ze sprzedaży produktów1415749266
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów61212192
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:5601289
jednostkom powiązanym0000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów54818
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0121180
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1610949370
Koszty sprzedaży1206226301 985
Koszty ogólnego zarządu1 5384 6042 3708 079
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 643-5 117-2 951-9 694
Pozostałe przychody operacyjne7824378260
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych31534
Dotacje7422574224
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne przychody operacyjne04032
Pozostałe koszty operacyjne435514791 438
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00-5-4
Inne koszty operacyjne435514841 441
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 608-5 425-3 352-10 872
Przychody finansowe010-27847
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych, w tym:0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0240
od pozostałych jednostek, w tym:0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
Odsetki, w tym:00023
od jednostek powiązanych0000
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych0000
Inne07-28225
Koszty finansowe-3994876351 251
Odsetki w tym:00337953
dla jednostek powiązanych0000
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
Aktualizacja wartości aktywów finansowych002980
Inne399487298298
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) brutto-1 608-5 902-4 265-12 076
Podatek dochodowy0111158
część bieżąca-1 608000
część odroczona0111158
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Zysk (strata) netto-1 608-6 013-4 265-12 133
Zysk (strata) netto (zannualizowany)-9 416-9 416-16 711-16 711
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)22 257 53522 257 53510 787 06610 787 066
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,42-0,42-1,55-1,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)23 712 88423 712 8849 405 2799 405 279
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,40-0,40-1,78-1,78
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych20 78920 78918 59229 014
Kapitał zakładowy na początek okresu1 9481 903917917
Zmiany kapitału zakładowego2783229870
zwiększenia (z tytułu)278322987162
emisji akcji (wydania udziałów)278322987162
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 2262 2261 9031 079
Kapitał zapasowy na początek okresu0106 802100 478100 478
Zmiany kapitału zapasowego106 8029786 3240
zwiększenia (z tytułu)8229786 7131 838
emisji akcji powyżej wartości nominalnej8229786 7131 838
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)00389289
pokrycia straty0000
pokrycie kosztu pozyskania kapitału00389289
Kapitał zapasowy na koniec okresu107 780107 780106 802102 027
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu1 100000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych4471 54700
zwiększenia (z tytułu)1 5471 54700
tworzone zgodnie ze statusem1 547000
zmniejszenia (z tytułu)-1 100000
0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu1 5471 54700
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-72 381-72 381-52 598-52 598
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
0000
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu-72 397-72 381-52 598-52 598
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00-19 782-19 782
korekty błędów 0-1600
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-72 397-72 39700
zwiększenia (z tytułu)-15 536-15 536-19 782-19 782
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-15 536-15 536-19 782-19 782
0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-87 933-87 933-72 381-72 381
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-87 933-87 933-72 381-72 381
Wynik netto-6 013-6 013-15 536-12 133
zysk netto0000
strata netto-6 013-6 013-15 536-12 133
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )17 60717 60720 78918 592
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 60717 60720 78918 592
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-302 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-302 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 608-6 013-4 266-12 133
Korekty razem8072 894-1 0862 198
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Amortyzacja8182 4708232 471
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych000
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0-1117
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej000
Zmiana stanu rezerw6404725
Zmiana stanu zapasów-34-189-139
Zmiana stanu należności20299217231
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-7617-2 048-535
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-46-4986528
Inne korekty16000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-800-3 119-5 352-9 935
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy0000
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0000
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki-3083173
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-3083173
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)30-83-173
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 3671 5288 2068 311
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 3001 3001 6061 711
Kredyty i pożyczki6722800
Emisja dłużnych papierów wartościowych06 6006 600
Inne wpływy finansowe000
Wydatki08521 501
Nabycie akcji (udziałów) własnych000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku000
Spłaty kredytów i pożyczek0327976
Wykup dłużnych papierów wartościowych0525525
Z tytułu innych zobowiązań finansowych000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego000
Odsetki000
Inne wydatki finansowe000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 3671 5287 3546 810
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)570-1 5901 919-3 299
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:570-1 5901 919-3 299
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych000
Środki pieniężne na początek okresu1132 2741765 394
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:6836832 0942 094
o ograniczonej możliwości dysponowania0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis
Raport kwartalny Braster S.A. za III kwartal 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-09DARIUSZ KAROLAKPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRASTER S.A.
Adres:Cichy Ogród 7, 05-850 Szeligi
Telefon:+48 22 295 03 50
Fax:+48 22 295 03 51
NIP:521-34-96-648
REGON:141530941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy