pixelg
złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości - 2020-03-31 - BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości - komunikat spółki BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA (braster) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr56/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
BRASTER S.A.
Temat
Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/ 2020 dotyczącego podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości Zarząd Braster S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zostały wysłane:
- wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w stosunku do Spółki, na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne ( Prawo restrukturyzacyjne ) oraz - wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki na podstawie art. 20 w zw. z art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe ( Prawo upadłościowe ).
Jednocześnie w odniesieniu do drugiego z wymienionych wniosków wniesiono, na podstawie art. 9b ust. 2 Prawa upadłościowego oraz art. 12 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.
Zdarzeniem bezpośrednio powodującym aktualizowanie się stanu niewypłacalności Emitenta był brak wystarczających środków finansowych niezbędnych do jednoczesnego pokrycia kosztów prowadzenia działalności operacyjnej Emitenta oraz wypłaty odsetek i częściowego wykupu obligacji (na łączną kwotę 1,02 mln zł), którego to zobowiązania Spółka nie była w stanie uregulować, co Emitent sygnalizował w raporcie bieżącym nr 32/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. oraz potwierdził w raporcie bieżącym nr 44/2020 opublikowanym w dniu, na który przypadał ww. termin wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji tj. 2 marca 2020 r.
Zgodnie z ustawowym wymogiem, z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Emitent przedłożył wstępny plan restrukturyzacyjny zakładający w szczególności:
- realizowanie umów dystrybucyjnych w Polsce i za granicą (wygenerowany dodatni wynik finansowy ma być źródłem spłaty zadłużenia układowego), - emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych,
- organizowanie akcji marketingowych mających na celu budowanie upowszechnienie Systemu Braster,
- uruchomienie nowych sektorów działalności - wobec faktu, iż Spółka posiada duże doświadczenie, know-how oraz możliwości produkcyjne, które umożliwiają jej rozszerzenie działalności na inne obszary.
Zarząd Spółki podkreśla, że jego intencją jest restrukturyzacja Spółki i kontynuowanie działalności. Podjęcie powyższej decyzji ma na celu ochronę praw i interesów Spółki jak i wszystkich jego interesariuszy, w tym pracowników oraz akcjonariuszy.
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków zarządu. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle. Działanie takie ma oparcie w przepisach prawa, gdyż zarówno w Prawie restrukturyzacyjnym, jak i Prawie upadłościowym, wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Zasada ta pozostaje w pełnej zgodzie z zamierzeniami Zarządu Spółki, dla którego wdrażany proces restrukturyzacji ma charakter priorytetowy i ma służyć uniknięciu upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami.
W przypadku zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wniosek upadłościowy zostanie cofnięty.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Dariusz KarolakPrezes Zarządu
2020-03-31Adam SzczepanikCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BRASTER S.A.
Adres:Cichy Ogród 7, 05-850 Szeligi
Telefon:+48 22 295 03 50
Fax:+48 22 295 03 51
NIP:521-34-96-648
REGON:141530941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy