pixelg
SA-PSr - 2020-09-30 - CCC S.A. (ccc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki CCC S.A. (ccc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:CCC S.A.(pełna nazwa emitenta)CCC
Lekki (lek)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)59-101
Polkowice(kod pocztowy)
(miejscowość)Strefowa
6(ulica)
(numer)076 845 84 00
076 845 84 31(telefon)

(fax)ccc@ccc.eu
www.ccc.eu(e-mail)

(www)6922200609
390716905(NIP)

(REGON)


Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 186 1292 457 840492 227573 190

Zysk z działalności operacyjnej-496 49446 943-111 79010 948

Zysk (strata) brutto-699 068-14 922-157 402-3 480

Zysk (strata) netto-941 224-120 500-211 925-28 102

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-665 776-12 911-149 906-3 011

Strata netto z działalności zaniechanej-275 448-107 589-62 020-25 091

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-328 760457 411-74 023106 672

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-70 493-454 788-15 872-106 061

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej361 568135 85081 41031 681

Przepływy pieniężne netto, razem-37 685138 473-8 48532 293

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-15,13-0,31-3,41-0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej-15,13-0,31-3,41-0,07

Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-6,26-2,61-1,41-0,61

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej-6,26-2,61-1,41-0,61

Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019

Aktywa, razem6 742 6387 143 7851 509 7711 677 536

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 088 0446 054 1861 363 1981 421 671

Zobowiązania długoterminowe2 609 3653 095 905584 273726 994

Zobowiązania krótkoterminowe3 178 2692 958 281711 659694 677

Kapitał własny654 5941 089 599146 573255 865

Kapitał zakładowy5 4874 1171 229967

Liczba akcji (w szt.)54 868 00041 168 00054 868 00041 168 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,9326,472,676,22

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,9326,472,676,22

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,480,000,11

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów706 6601 059 192159 111247 013

Zysk z działalności operacyjnej17 66615 9573 9783 721

Zysk brutto-414 5441 286-93 338300

Zysk netto-410 071-4 495-92 331-1 048

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-217 600467 144-48 995108 942

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-40 503-380 308-9 120-88 691

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej320 7121 50772 211352

Przepływy pieniężne netto, razem62 60988 34314 09720 602

Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)-9,31-0,11-2,10-0,03

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR)-9,31-0,11-2,10-0,03

Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019

Aktywa, razem2 537 2122 576 401568 117605 002

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 484 0031 617 361332 289379 796

Zobowiązania długoterminowe711 560746 283159 328175 246

Zobowiązania krótkoterminowe772 544871 078172 983204 550

Kapitał własny1 053 108959 041235 806225 206

Kapitał zakładowy5 4874 1171 229967

Liczba akcji (w szt.)54 868 00041 168 00054 868 00041 168 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,1923,304,305,47

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,1923,304,305,47

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,480,000,11


Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.06.2020 roku 1 EUR = 4,4660 oraz 31.12.2019 roku 1 EUR = 4,2585.
- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2020 - 30.06.2020 oraz 01.01.2019 – 30.06.2019, odpowiednio: 1 EUR = 4,4413 i 1 EUR = 4,2880.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SAPS_CCC_SF_H1_2020_PL.pdfSródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe CCC SA
SAP_CCC_SF_H1_2020_PL.pdfŚródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe CCC SA
SZD_CCC_H1_2020_PL.pdfŚródroczne Sprawozdanie z Działalności GK CCC SA
R20 CCC Group Review Report PAS consolidated condensed (P).T.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu - sprawozdanie skonsolidowane
R20 CCC Review Report PAS standalone condensed (P).T.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu - sprawozdanie jednostkowePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-30Marcin CzyczerskiPrezes Zarządu


2020-09-30Mariusz GnychWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:CCC S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:CCC
Adres:Strefowa 6, 59-101 Polkowice
Telefon:076 845 84 00
Fax:076 845 84 31
Email:ccc@ccc.eu
www:www.ccc.eu
NIP:6922200609
REGON:390716905

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CCC SA
CCC
2020-10-27 SA-QSr3
2020-10-19 piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-05 czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-01 wyniki za Q3.2020
2020-09-30 SA-PSr
2020-09-21 zawiązanie istotnych rezerw i odpisów
2020-09-21 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-15 zawarcie Term Sheet finansowania bankowego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy