pixelg
podwyższenie kapitału zakładowego - 2020-03-27 - CDA (cda)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podwyższenie kapitału zakładowego - komunikat spółki CDA (cda) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiCDA
Nazwa skrócona jednostkiCDA
Numer w roku:12/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd CDA S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. doszło do wydania: 1. 14.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A1 przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji serii D1 wyniosła 8,51 zł za akcję; 2. 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,10 zł za akcję. Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym, po wydaniu ww. akcji serii D1 oraz E kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.018.764,50 zł i dzieli się na 10.187.645 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 14.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D1, 5) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Jarosław ĆwiekPrezes zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CDA SA
CDA
2020-05-18 przekroczenie progu 300 tys. subskrybentów CDA Premium
2020-05-08 SA - Q1
2020-04-17 wyniki Q1.2020
2020-04-16 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-04-02 korekta Rb dot. sprzedaży akcji przez dyrektora
2020-03-27 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-03-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-03-23 dokonane zmiany w statucie

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy