pixelg
WZ - zwołanie, projekty uchwał: zmiany w statucie - 2020-02-25 - CDA (cda)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie, projekty uchwał: zmiany w statucie - komunikat spółki CDA (cda) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiCDA
Nazwa skrócona jednostkiCDA
Numer w roku:7/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd CDA S.A ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23 marca 2020 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Joannę Prus-Wójcik, ul. Świebodzka 2/1, 50-046 Wrocław. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r. 9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Plik
CDA projekty uchwał.pdf (229 KB)
CDA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf (174 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy