pixelg
SA - PSr - 2019-08-29 - CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-08-29
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów214 407168 43450 00239 730
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów66 16843 82915 43110 338
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej59 99461 30113 99114 459
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem64 37566 59015 01315 707
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu51 68052 43012 05212 367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 93123 98910 4785 658
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej23 81641 7635 5549 851
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-104 351-242-24 335-57
Przepływy pieniężne netto razem-35 60465 510-8 30315 452
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,540,550,130,13
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,510,520,120,12
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)10,159,782,392,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)9,689,372,282,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)1,0500,240
Stan na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem1 136 6581 126 838267 323262 055
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)77 25891 46418 17021 271
Zobowiązania długoterminowe6 6786 6911 5711 556
Zobowiązania krótkoterminowe154 650117 28336 37127 275
Kapitał własny975 3301 002 864229 381233 224
Kapitał zakładowy96 12096 12022 60622 353
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Stan za okres01.01.2019-30.06.201901.01.2018-30.06.201801.01.2019-30.06.201901.01.2018-30.06.2018
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów137 680107 20532 10825 287
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów12 9812 2713 027536
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej59 23461 59013 81414 528
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem63 84567 31814 88915 879
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu51 54653 55312 02112 632
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 05418 4329 3414 348
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej43 79847 02910 21411 093
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-103 695-242-24 183-57
Przepływy pieniężne netto razem-19 84365 219-4 62815 384
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,540,560,130,13
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,510,530,120,13
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR)9,829,472,312,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)9,369,072,202,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)1,050,000,240,00
Stan na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem1 052 1381 045 726247 445243 192
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)31 42045 1197 38910 493
Zobowiązania długoterminowe4 3946 8531 0331 594
Zobowiązania krótkoterminowe103 88367 35824 43215 665
Kapitał własny943 861971 515221 980225 934
Kapitał zakładowy96 12096 12022 60622 353

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2019-30.06.2019 4,2880 4,2406 4,3402 4,2520
01.01.2018-30.06.2018 4,2395 4,1423 4,3899 4,3616
01.01.2018 - 31.12.2018 4,2669 4,1423 4,3978 4,3000
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2019_PSr_skons_spraw_finansowe.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2019_PSr_spraw_zarzadu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
CD Projekt 2019 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego
CD Projekt 2019 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
2019_PSr_financial_statement_consolidated.pdfCondensed Interim Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT
Capital Group for the period between 1 January and 30 June 2019
2019_PSr_management_board_report.pdfManagement Board report on CD PROJEKT Capital Group activities for the
period between 1 January and 30 June 2019
CD Projekt 2019 PSF MSSF skrócone EN.pdfReport on Review of the Condensed Interim Financial Statements
CD Projekt 2019 PSSF MSSF skrócone EN.pdfReport on Review of the Condensed Interim Consolidated Financial
Statements
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-29
Adam Kiciński
Prezes Zarządu
2019-08-29
Marcin Iwiński

Wiceprezes Zarzadu
2019-08-29
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarzadu
2019-08-29
Adam Badowski
Członek Zarządu
2019-08-29
Piotr Karwowski
Członek Zarządu
2019-08-29
Michał Nowakowski
Członek Zarzadu


Nazwa jednostki:CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:CD PROJEKT SA
Adres:Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Telefon:22 519 69 00
Email:gielda@cdprojekt.com
www:www.cdprojekt.com
NIP:734-28-67-148
REGON:492707333

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CD Projekt SA
CDPROJEKT
2020-05-06 podjęcie decyzji dot. dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
2020-04-08 SA - RS
2020-04-08 SA - R
2020-01-24 otrzymanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego
2020-01-17 terminarz raportów
2020-01-16 przesunięcie daty premiery gry Cyberpunk 2077
2019-12-20 zawarcie porozumienia z Andrzejem Sapkowskim
2019-11-21 SA - QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy