pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-25 - CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-11-25
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów468 528307 958105 47771 475
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów144 184104 50432 45924 255
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej184 30176 69741 49117 801
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem188 64183 40042 46819 357
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu170 13966 43538 30215 419
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej424 964157 55095 67036 566
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-182 932-30 876-41 183-7 166
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-90 666-106 086-20 411-24 622
Przepływy pieniężne netto razem151 36620 58834 0764 778
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)1,770,690,400,16
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)1,690,660,380,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)11,2510,352,492,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,769,852,382,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)01,050,000,24
Stan na dzień30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem1 604 1161 404 108354 360329 719
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)236 506136 72952 24632 107
Zobowiązania długoterminowe22 56925 2394 9865 927
Zobowiązania krótkoterminowe500 089273 218110 47364 158
Kapitał własny1 081 4581 105 651238 901259 634
Kapitał zakładowy96 12096 12021 23422 571
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Stan za okres01.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.201901.01.2020-30.09.202001.01.2019-30.09.2019
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów318 598198 71471 72446 120
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów41 97928 3919 4506 589
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej176 05277 73339 63318 041
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem181 22585 32440 79819 803
Zysk/(strata) netto164 45768 40037 02315 875
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej404 783172 45591 12640 026
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-174 364-10 171-39 253-2 361
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-89 944-105 007-20 248-24 371
Przepływy pieniężne netto razem140 47557 27731 62413 294
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 12096 12096 12096 120
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)1,710,710,390,17
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)1,640,680,370,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,8410,042,392,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)10,379,552,292,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,001,050,000,24
Stan na dzień30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem1 511 0511 315 368333 801308 881
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)198 82991 84143 92321 567
Zobowiązania długoterminowe20 32224 4594 4895 744
Zobowiązania krótkoterminowe448 751218 98499 13251 423
Kapitał własny1 041 9781 071 925230 180251 714
Kapitał zakładowy96 12096 12021 23422 571

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2020-30.09.2020 4,4420 4,2279 4,6044 4,5268
01.01.2019-30.09.2019 4,3086 4,2406 4,3891 4,3736
01.01.2019-31.12.2019 4,3018 4,2406 4,3891 4,2585
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
"Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu."
"Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym."

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
spr_fin_skons_ Q3_2020.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 30 września 2020 r.
Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group - Q3 2020.pdfConsolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for the
period between 1 July and 30 September 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25
Adam Kiciński
Prezes Zarządu
2020-11-25
Marcin Iwiński
Wiceprezes Zarządu
2020-11-25
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu
2020-11-25
Adam Badowski
Członek Zarządu
2020-11-25
Piotr Karwowski
Członek Zarządu
2020-11-25
Michał Nowakowski
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:CD PROJEKT SA
Adres:Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Telefon:22 519 69 00
Email:gielda@cdprojekt.com
www:www.cdprojekt.com
NIP:734-28-67-148
REGON:492707333

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy