pixelg
SA - RS - 2021-04-22 - CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna (cdprojekt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów2 138 875521 272478 046121 175
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów491 364161 308109 82237 498
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej1 157 077180 286258 61141 909
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem1 164 949189 162260 37043 973
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu1 154 327175 315257 99640 754
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej711 708216 706159 06950 376
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-106 386-164 498-23 778-38 239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-91 393-107 180-20 426-24 916
Przepływy pieniężne netto razem513 929-54 972114 865-12 779
Liczba akcji w tysiącach sztuk96 46196 12096 46196 120
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR)11,971,822,670,42
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)11,491,742,570,40
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)22,6811,504,912,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)21,7710,984,722,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)01,050,000,24
Stan na dzień31.12.202031.12.201931.12.202031.12.2019
Aktywa razem2 894 4781 404 108627 216329 719
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych)658 401136 729142 67232 107
Zobowiązania długoterminowe166 15325 23936 0045 927
Zobowiązania krótkoterminowe540 969273 218117 22564 158
Kapitał własny2 187 3561 105 651473 987259 634
Kapitał zakładowy100 65596 12021 81122 571

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2020-31.12.2020 4,4742 4,2279 4,6330 4,6148
01.01.2019-31.12.2019 4,3018 4,2406 4,3891 4,2585
*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci PL 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A.
SF CD PROJEKT - skonsolidowane 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe CD PROJEKT S.A.
Oswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego PL - 2020.pdfOświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Ocena Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A._skonsolidowane.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oswiadczenie Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
CDP SA 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Managment Board Report CD PROJEKT EN 2020.pdfManagment Board Report on CD PROJEKT Capital Group and CD PROJEKT S.A.
FS CD PROJEKT - consolidated 2020.pdfConsolidated Financial Statement of CD PROJEKT S.A.
Statement regarding the implementation of corporate governance policies at CD PROJEKT - 2020.pdfStatement regarding the implementation of Corporate Governance Policies
Assessment of CD PROJEKT S.A. Supervisory Board - consolidated.pdfAssessment of the Supervisory Board
Statement of the Supervisory Board of CD PROJEKT S.A.pdfStatement of the Supervisory Board
CDP SA 2020 BSSF MSSF SzB EN emitent.pdfIndependent Auditor s Report on Annual Consolidated Financial Statements
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22
Adam Kiciński
Prezes Zarządu
2021-04-22 Marcin Iwiński
Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Adam Badowski Członek Zarządu
2021-04-22 Piotr Karwowski
Członek Zarządu
2021-04-22 Michał Nowakowski Członek Zarządu


Nazwa jednostki:CD PROJEKT Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:CD PROJEKT SA
Adres:Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Telefon:22 519 69 00
Email:gielda@cdprojekt.com
www:www.cdprojekt.com
NIP:734-28-67-148
REGON:492707333

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CD Projekt SA
CDPROJEKT
2021-06-15 przywrócenie dostępności gry Cyberpunk 2077 w PlayStation Store
2021-05-31 SA-QSr1
2021-05-26 kupno akcji przez Michała Kicińskeigo
2021-05-25 powołanie członków zarządu
2021-05-25 powołanie RN
2021-05-25 wypłata dywidendy 5 zł/akcja
2021-05-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-05-25 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 5 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy