pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-18 - CIECH SA (ciech)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki CIECH SA (ciech) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2020 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie
data przekazania:CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży 2 168 446 2 507 806 488 169 582 047

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 176 549 165 995 39 745 38 526

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 129 390 126 595 29 129 29 382

Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 76 189 80 132 17 152 18 598

Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 77 277 80 924 17 397 18 782

Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących (1 088) (792) (245) (184)

Inne całkowite dochody netto (11 321) (23 096) (2 549) (5 360)

Całkowite dochody ogółem 64 868 57 036 14 603 13 238

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 517 050 239 419 116 400 55 568

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (550 920) (256 881) (124 025) (59 621)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 172 290 (8 380) 38 787 (1 945)

Przepływy pieniężne netto razem 138 420 (25 842) 31 162 (5 998)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,47 1,54 0,33 0,36

Aktywa razem 5 297 947 5 046 545 1 170 352 1 185 052

Zobowiązania długoterminowe 2 156 242 1 947 307 476 328 457 275

Zobowiązania krótkoterminowe 1 100 038 1 122 459 243 006 263 581

Kapitał własny razem 2 041 667 1 976 779 451 018 464 196

Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 043 519 1 977 796 451 427 464 435

Udziały niekontrolujące (1 852) (1 017) (409) (239)

Kapitał akcyjny 287 614 287 614 63 536 67 539

Dane jednostkowe

Przychody netto ze sprzedaży 1 239 119 1 637 298 278 955 380 007

Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej 28 225 12 455 6 354 2 891

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 21 603 (8 590) 4 863 (1 994)

Zysk / (strata) netto za okres 20 164 (9 330) 4 539 (2 165)

Inne całkowite dochody netto (27 726) (2 927) (6 242) (679)

Całkowite dochody ogółem (7 562) (12 257) (1 703) (2 844)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 30 199 (5 434) 6 799 (1 261)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (146 924) (31 003) (33 076) (7 196)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 208 831 48 606 47 013 11 281

Przepływy pieniężne netto razem 92 106 12 169 20 736 2 824

Aktywa razem 4 073 803 3 889 932 899 929 913 451

Zobowiązania długoterminowe 1 845 755 1 632 936 407 739 383 453

Zobowiązania krótkoterminowe 772 404 793 790 170 629 186 401

Kapitał własny razem 1 455 644 1 463 206 321 561 343 597

Kapitał akcyjny 287 614 287 614 63 536 67 539

Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XIV - XX) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty XXXI - XXXV) prezentowane są na dzień 30.09.2020 roku oraz na dzień 31.12.2019 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy przez NBP, który na dzień 30.09.2020 roku wyniósł 4,5268 PLN, na dzień 31.12.2019 roku 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od stycznia do września. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to kurs 4,4420 PLN, a dla danych porównywalnych 4,3086 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za III kwartały 2020 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za III kwartały 2020 roku

Extended consolidated quaterly report of the CIECH Group for the three quarters of 2020.pdfExtended consolidated quarterly report of the CIECH Group for the three quarters of 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-18Dawid JakubowiczPrezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2020-11-18Jarosław RomanowskiCzłonek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2020-11-18Mirosław SkowronCzłonek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2020-11-18Katarzyna RybackaGłówny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna


Nazwa jednostki:CIECH SA
Nazwa skrócona jednoskti:CIECH
Adres:Współna 62, 00-684 Warszawa
Telefon:022 6391000
Fax:022 6391451
Email:biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www:www.ciechgroup.com
NIP:1180019377
REGON:011179878

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy