pixelg
SA - RS - 2020-03-27 - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-03-27
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-105Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Twarda18
(ulica)(numer)
+48 22 718 35 00+48 22 718 35 01
(telefon)(fax)
info@cigames.comwww.cigames.com
(e-mail)(www)
118-15-85-759017186320
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20192019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47478,0021985,0011037,005152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1047,00-22378,00243,00-5245,00
Zysk (strata) brutto219,00-21947,0051,00-5144,00
Zysk (strata) netto-2877,00-22693,00-669,00-5318,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1494,008795,00-347,002061,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20314,00-25406,00-4722,00-5954,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15855,0015739,003686,003689,00
Przepływy pieniężne netto, RAZEM-5953,00-782,00-1384,00-204,00
Aktywa trwałe62297,0060261,0014629,0014014,00
Aktywa obrotowe34803,0019433,008173,004020,00
Aktywa RAZEM97100,0079694,0022801,0018034,00
Kapitał własny60318,0053870,0014164,0012528,00
Kapitał zakładowy1619,001511,00380,00351,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania36782,0025824,008637,006005,00
Zobowiązania długoterminowe6474,0017209,001520,004002,00
Zobowiązania krótkoterminowe30308,008615,007117,002003,00
Pasywa RAZEM97100,0079694,0022801,0018534,00
Liczba akcji w tys. sztuk155414151110155414151110
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,02-0,15-0,00-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)0,390,360,090,08
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)n/an/an/an/a
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Spr. z działalności_GK CI Games_2019 r._27.03.2020 MTMR.pdfSprawozdanie Zarządu z dzialalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2019
Skons. Spr. Fin_GK_CI Games za 2019 r._27.03.2019 KMMTMR.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2019
2019_03_27_Os wiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019.pdfOświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019
2020-03-27 Informacja zarządu audyt.pdfInformacja Zarządu CI Games S.A.
2020-03-27 Oswiadczenie RN.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A.
2020-03-27 Ocena RN.pdfOcena Rady Nadzorczej CI Games S.A. dotycząca sprawozdań za rok 2019
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ CI Games 31.12.2019_sig.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27Marek TymińskiPrezes Zarządu
2020-03-27Monika RumianekCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27Katarzyna MilewskaGłówna Księgowa


Nazwa jednostki:CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CI GAMES S.A.
Adres:Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon:+48 22 718 35 00
Fax:+48 22 718 35 01
Email:info@cigames.com
www:www.cigames.com
NIP:118-15-85-759
REGON:017186320

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CI Games SA
CIGAMES
2020-05-22 SA-QSr
2020-05-21 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-04-21 szacowany terminu zwrotu z inwestycji w grę Sniper Ghost Warrior Contracts
2020-04-21 informacja o stanie prawnym gry Lords of the Fallen 2
2020-04-15 komunikat dot. sprzedaży cyfrowej Sniper Ghost Warrior Contracts w porównaniu do Sniper Ghost Warrior 3
2020-04-15 wyniki Q1.2020
2020-03-27 SA - R
2020-03-27 SA - RS

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy