pixelg
rejestracja przez sąd zmian statutu - 2020-12-14 - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja przez sąd zmian statutu - komunikat spółki CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr49/2020

Data sporządzenia: 2020-12-14
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce postanowienie sądu rejestrowego Spółki Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27 listopada 2020 r., na mocy którego sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 5/2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. z dnia 9 października 2020 r. Przedmiotowe zmiany Statutu dotyczą treści postanowień § 10a Statutu Spółki, którym nadano następujące brzmienie:

Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 318.330,25 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych i 25/100). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2/2018 z dnia 27 września 2018 r. zmienioną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2/2020 z dnia 9 października 2020 r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5 wymagają każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:
a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
b. ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom po zakończeniu budowania książki popytu;
c. określenia terminów i wysokości wpłat na akcje;
d. zawierania umów objęcia akcji;
e. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.
8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 2 oraz ust. 5 powyżej, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki oraz we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej. .

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający ww. zmiany zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-14Marek TymińskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CI GAMES S.A.
Adres:Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon:+48 22 718 35 00
Fax:+48 22 718 35 01
Email:info@cigames.com
www:www.cigames.com
NIP:118-15-85-759
REGON:017186320

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CI Games SA
CIGAMES
2021-01-28 terminarz raportów
2021-01-13 korekta RB dot. wyników sprzedaży serii Sniper Ghost Warrior oraz Lords of the Fallen
2021-01-11 wyniki sprzedaży serii "Sniper Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen"
2020-12-14 rejestracja przez sąd zmian statutu
2020-11-30 korekta SA - QSr3
2020-11-30 korekta SA - QSr3
2020-11-27 SA - QSr3
2020-11-27 prognozowane przychody ze sprzedaży za Q4.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy