pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-27 - CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (cigames) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-11-27
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-105Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Twarda18
(ulica)(numer)
+48 22 718 35 00+48 22 718 35 01
(telefon)(fax)
info@cigames.comwww.cigames.com
(e-mail)(www)
118-15-85-759017186320
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 78111 5967 8302 691
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 182-10 7321 392-2 491
Zysk (strata) brutto 6 259-11 0121 409-2 566
Zysk (strata) netto 5 080-11 0121 144-2 566
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 505-3 2217 543-748
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 945-16 795-3 590-3 898
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 01416 2729043 777
Przepływy pieniężne netto RAZEM21 574-3 7444 857-869
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk162 709153 213162 709153 213
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,03-0,070,01-0,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)n/dn/dn/dn/d
STAN NA:30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa trwałe60 67762 29713 40414 629
Aktywa obrotowe 41 91534 8039 2598 173
Aktywa RAZEM102 59297 10022 66322 801
Kapitał własny94 48260 31820 87214 164
Kapitał zakładowy 1 8291 619404380
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 11036 7821 7928 637
Zobowiązania długoterminowe 3 3956 4747501 520
Zobowiązania krótkoterminowe4 71530 3081 0427 117
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 08210 0107 6732 323
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 303-9 0211 644-2 094
Zysk (strata) brutto 7 440-9 2561 675-2 148
Zysk (strata) netto 6 009-9 2561 353-2 148
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 7052 1307 138494
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 549-17 254-3 726-4 005
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16416 261373 774
Przepływy pieniężne netto RAZEM15 3201 1373 449264
Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk162 709153 213162 709153 213
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,04-0,060,01-0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)n/dn/dn/dn/d
STAN NA:30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa trwałe66 63267 71314 71915 901
Aktywa obrotowe 39 78334 0318 7887 991
Aktywa RAZEM106 415101 74423 50823 892
Kapitał własny97 70466 75821 58315 676
Kapitał zakładowy 1 8291 619404380
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 71134 9861 9248 216
Zobowiązania długoterminowe 3 3956 4747501 520
Zobowiązania krótkoterminowe5 31628 5121 1746 695
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CI Games za III kwartał 2020 r..pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CI Games za III kwartał 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Marek Tymiński Prezes Zarządu
2020-11-27Monika RumianekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CI GAMES S.A.
Adres:Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon:+48 22 718 35 00
Fax:+48 22 718 35 01
Email:info@cigames.com
www:www.cigames.com
NIP:118-15-85-759
REGON:017186320

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
CI Games SA
CIGAMES
2021-01-13 korekta RB dot. wyników sprzedaży serii Sniper Ghost Warrior oraz Lords of the Fallen
2021-01-11 wyniki sprzedaży serii "Sniper Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen"
2020-12-14 rejestracja przez sąd zmian statutu
2020-11-30 korekta SA - QSr3
2020-11-30 korekta SA - QSr3
2020-11-27 SA - QSr3
2020-11-27 prognozowane przychody ze sprzedaży za Q4.2020
2020-10-26 kupno akcji przez członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy