pixelg
SA - Q3 - 2020-11-30 - CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (clnpharma)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (clnpharma) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
data przekazania: 2020-11-30
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
1181642061015181033
(NIP)(REGON)
BILANS

w tys.

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe573 783553 749447 770426 143

Wartości niematerialne i prawne, w tym:54 37056 9416 1626 561

wartość firmy0000

Rzeczowe aktywa trwałe307 466292 006242 785232 239

Należności długoterminowe93939191

Od jednostek powiązanych0000

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Od pozostałych jednostek93939191

Inwestycje długoterminowe20 22324 46148 53050 391

Nieruchomości0000

Wartości niematerialne i prawne0000

Długoterminowe aktywa finansowe20 22324 46148 53050 391

w jednostkach powiązanych, w tym:0763763763

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności0763763763

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:20 22323 69747 76749 628

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0000

udziały lub akcje w innych jednostkach20 22323 69747 76749 628

w pozostałych jednostkach0000

Inne inwestycje długoterminowe0000

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe191 631180 249150 202136 861

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego15 99214 02611 4979 729

Inne rozliczenia międzyokresowe175 639166 223138 705127 132

Aktywa obrotowe103 679100 830143 576155 351

Zapasy29 02926 85230 06228 164

Należności krótkoterminowe42 88754 59745 77846 092

Od jednostek powiązanych0312929

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale0000

Od pozostałych jednostek42 88754 56645 74946 063

Inwestycje krótkoterminowe29 62016 88666 69278 123

Krótkoterminowe aktywa finansowe29 62016 88666 69278 123

w jednostkach powiązanych0000

w pozostałych jednostkach0000

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne29 62016 88666 69278 123

Inne inwestycje krótkoterminowe0000

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 1442 4951 0442 972

Należne wpłaty na kapitał zakładowy0000

Akcje (udziały) własne0000

A k t y w a r a z e m677 462654 579591 346581 494

PASYWA

Kapitał własny443 853442 702445 040444 906

Kapitał zakładowy4 5004 5004 5004 500

Kapitał zapasowy393 124393 124384 789384 789

Kapitał z aktualizacji wyceny11 43614 25033 74735 254

Pozostałe kapitały rezerwowe0000

Zysk (strata) z lat ubiegłych10 07010 07010 07010 070

Zysk (strata) netto24 72320 75811 93510 294

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania233 609211 877146 305136 588

Rezerwy na zobowiązania9 86211 18315 15214 859

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 6028 92811 51412 896

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 9101 9101 4931 213

długoterminowa0000

krótkoterminowa1 9101 9101 4931 213

Pozostałe rezerwy3503462 144750

długoterminowe000550

krótkoterminowe3503462 144200

Zobowiązania długoterminowe40 37844 938194355

Wobec jednostek powiązanych0000

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Wobec pozostałych jednostek40 37844 938194355

Zobowiązania krótkoterminowe45 76335 85019 23621 627

Wobec jednostek powiązanych0000

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Wobec pozostałych jednostek45 19035 23919 07121 246

Fundusze specjalne573611165381

Rozliczenia międzyokresowe137 606119 907111 72499 747

Ujemna wartość firmy0000

Inne rozliczenia międzyokresowe137 606119 907111 72499 747

długoterminowe0000

krótkoterminowe137 606119 907111 72499 747

P a s y w a r a z e m677 462654 579591 346581 494
Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 39575 25822 60117 467

Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 7288 0485 3421 868

Zysk (strata) brutto22 8398 9105 1422 067

Zysk (strata) netto24 72310 2945 5662 390

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej39 100-3 1758 802-737

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-81 550-57 937-18 359-13 447

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 377-8 7631 211-2 034

Przepływy pieniężne netto, razem-37 072-69 875-8 346-16 217
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)677 462591 346149 656138 862

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)194 856146 30543 04534 356

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)40 3781948 92045

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 76319 23610 1094 517

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)443 853445 04098 050104 506

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5004 5009941 057

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,550,230,120,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,550,230,120,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,869,892,182,32

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,869,892,182,32

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE

w tys.

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Nie dotyczy.

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:30 457100 39523 99975 258

od jednostek powiązanych0000

Przychody netto ze sprzedaży produktów30 457100 39523 99975 258

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0000

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:8 51525 6198 58023 050

jednostkom powiązanym0000

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów8 51525 6198 58023 050

Wartość sprzedanych towarów i materiałów0000

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży21 94274 77615 41952 207

Koszty sprzedaży4 72412 3394 11911 953

Koszty ogólnego zarządu15 03741 13111 10936 402

Zysk (strata) ze sprzedaży2 18121 3061913 852

Pozostałe przychody operacyjne5103 2451 4264 258

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych108413249503

Dotacje0000

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000

Inne przychody operacyjne4022 8321 1773 756

Pozostałe koszty operacyjne782824163

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000

Inne koszty operacyjne782824163

Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 90923 7281 6168 048

Przychody finansowe01424481 613

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000

od jednostek powiązanych, w tym:0000

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

od pozostałych jednostek, w tym:0000

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000

Odsetki, w tym:01424481 613

od jednostek powiązanych00018

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000

w jednostkach powiązanych0000

Aktualizacja wartości aktywów finansowych0000

Inne0000

Koszty finansowe2741 030333753

Odsetki w tym:11843747149

dla jednostek powiązanych0000

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0000

w jednostkach powiązanych0000

Aktualizacja wartości aktywów finansowych0000

Inne156593286604

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000

Zysk (strata) brutto1 63522 8391 7318 908

Podatek dochodowy-2 330-1 884-402-1 386

część bieżąca3021 290-4840

część odroczona-2 632-3 17482-1 386

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000

Zysk (strata) netto3 96524 7232 13310 294
Zysk (strata) netto (zannualizowany)3 96524 7232 13310 294

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,090,550,050,23

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,090,550,050,23

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)Nie dotyczy.PlikOpis
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-304 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)445 040445 040448 729448 729
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych445 040445 040448 729448 729
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5004 5004 5004 500
Zmiany kapitału zakładowego0000
zwiększenia (z tytułu)0000
emisji akcji (wydania udziałów)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5004 5004 5004 500
Kapitał zapasowy na początek okresu393 124384 789365 892365 892
Zmiany kapitału zapasowego08 33518 89718 897
zwiększenia (z tytułu)08 33518 89718 897
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000
z podziału zysku (ustawowo)0000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)08 33518 89718 897
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty0000
Kapitał zapasowy na koniec okresu393 124393 124384 789384 789
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu14 25033 74738 57038 570
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości14 25033 74738 57038 570
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-2 814-22 310-3 316-4 824
zwiększenia (z tytułu)-9 44701 5161 870
Mabiom0001 870
zmniejszenia (z tytułu)-6 63322 3104 8336 694
zbycia środków trwałych0000
Wycena akcji Mabion-6 63322 3104 8336 694
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu11 43611 43635 25433 747
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu0000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu10 07022 00539 76739 767
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu10 07022 00539 76739 767
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych10 07022 00539 76739 767
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)-11 935029 69729 697
przeekzanie na kapitał zapasowy08 33518 89718 897
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 07010 07010 070
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 07010 07010 070
Wynik netto3 96524 72310 29411 935
zysk netto8 29124 72310 29411 935
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )423 095443 853444 906445 040
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto3 96524 7232 13310 294

Korekty razem20 57014 377-8 310-13 468

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja7 74321 0395 23915 338

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)11843648120

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej655351-249-503

Zmiana stanu rezerw-661-5695950

Zmiana stanu zapasów-2 1771 033-2 914-4 557

Zmiana stanu należności11 7112 889-112-5 961

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 4875 3323 2446 732

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych6 669-16 646-14 524-24 687

Inne korekty0000

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia24 53639 100-6 177-3 175

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy487632582 498

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych48413258530

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000

Z aktywów finansowych, w tym:035101 968

w jednostkach powiązanych035101 968

zbycie aktywów finansowych0000

dywidendy i udziały w zyskach0000

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000

odsetki0000

inne wpływy z aktywów finansowych0000

w pozostałych jednostkach0000

zbycie aktywów finansowych0000

dywidendy i udziały w zyskach0000

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000

odsetki0000

inne wpływy z aktywów finansowych0000

Inne wpływy inwestycyjne0000

Wydatki19 99582 31322 47360 435

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych21 37472 52520 83452 355

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000

Na aktywa finansowe, w tym:035005 560

w jednostkach powiązanych035005 560

nabycie aktywów finansowych00010

udzielone pożyczki długoterminowe035005 550

w pozostałych jednostkach0000

nabycie aktywów finansowych0000

udzielone pożyczki długoterminowe0000

Inne wydatki inwestycyjne-1 3799 4381 6392 521

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-19 947-81 550-22 216-57 937

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy9 97712 23600

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000

Kredyty i pożyczki9 97712 23600

Emisja dłużnych papierów wartościowych0000

Inne wpływy finansowe0000

Wydatki1 8326 8591298 763

Nabycie akcji (udziałów) własnych0000

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli03 60007 200

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000

Spłaty kredytów i pożyczek0000

Wykup dłużnych papierów wartościowych0000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 7142 822821 425

Odsetki11843748138

Inne wydatki finansowe0000

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)8 1455 377-129-8 763

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)12 734-37 072-28 522-69 875

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:12 734-37 072-28 522-69 875

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000

Środki pieniężne na początek okresu16 88666 692106 644147 998

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:29 62029 62078 12378 123

o ograniczonej możliwości dysponowania0000

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
CELON_RAPORT_2020Q3_FINAL.pdfCELON PHARMA RAPORT Q3 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Maciej WieczorekPrezes Zarządu
2020-11-30Jacek GlinkaWiceprezes Zarządu
2020-11-30Iwona GiedronowiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CELON PHARMA S.A.
Adres:Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin
NIP:1181642061
REGON:015181033

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy