pixelg
SA - R - 2020-03-20 - CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (clnpharma)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA (clnpharma) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R2019
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2018obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
data przekazania: 2020-03-20
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport roczny zawiera:
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
WprowadzenieZestawienie zmian w kapitale własnym
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i stratDodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Inne informacje przekazywane przez ASI
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej PKD , a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.


PlikOpis
CELON_RAPORT_Y2019_WPROWADZENIE.pdf
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
20192018
koszty zakończonych prac rozwojowych4 0805 440
wartość firmy00
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:2 0641 970
oprogramowanie komputerowe2 064295
inne wartości niematerialne i prawne180
zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
Wartości niematerialne i prawne, razem6 1627 410Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
20192018
środki trwałe, w tym:134 682127 632
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)6 3525 838
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej43 58345 635
urządzenia techniczne i maszyny65 57859 515
środki transportu8 8005 135
inne środki trwałe10 36911 511
środki trwałe w budowie95 39544 006
zaliczki na środki trwałe w budowie12 70819 078
Rzeczowe aktywa trwałe, razem242 785190 716NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
20192018
należności od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych (z tytułu)00
od jednostki dominującej (z tytułu)00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:0
od jednostek współzależnych (z tytułu)0
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)00
od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:9191
od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)00
od znaczącego inwestora (z tytułu)00
od innych jednostek (z tytułu)9191
kaucja9191
Należności długoterminowe netto9191
odpisy aktualizujące wartość należności00
Należności długoterminowe brutto9191ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20192018
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20192018
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:7 4107 408
odniesionych na wynik finansowy7 4107 408
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia4 1814 038
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)4 038
bierne rozliczenia międzyokresowe20210
inne rezerwy5443
aktywowane dotacje3 9253 985
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia944 035
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)4 035
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego94205
wartość znaku towarowego03 830
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:11 4977 410
odniesionych na wynik finansowy
odniesionych na kapitał własny11 4977 410
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
ZAPASYw tys.
20192018
materiały18 76616 370
półprodukty i produkty w toku3 8303 012
produkty gotowe7 4664 224
towary00
zaliczki na dostawy i usługi00
Zapasy, razem30 06223 606NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20192018
od jednostek powiązanych2922
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2922
do 12 miesięcy2922
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:00
do 12 miesięcy00
powyżej 12 miesięcy00
dochodzone na drodze sądowej00
inne00
należności od pozostałych jednostek45 74940 109
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:39 14831 669
do 12 miesięcy39 14831 669
powyżej 12 miesięcy00
z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych5 5004 161
dochodzone na drodze sądowej00
inne1 1014 279
Należności krótkoterminowe netto, razem45 77840 131
odpisy aktualizujące wartość należności312312
Należności krótkoterminowe brutto, razem46 09040 443W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako Należności dochodzone na drodze sądowej
Nie dotyczy.

PlikOpis
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20192018
w jednostkach zależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach współzależnych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne66 692147 998
środki pieniężne w kasie i na rachunkach66 692147 998
inne środki pieniężne00
inne aktywa pieniężne00
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem66 692147 998
Rachunek VAT130KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:525675
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
ubezpieczenia250230
inne275445
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:5191 340
vat do rozliczenia w czasie5191 340
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem1 0442 015


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie

Nie dotyczy.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Nie dotyczy.

PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
A1imienne uprzywilejowanedwa głosy/1 akcjębrak15 000 0001 500 000w całości gotówką20162016
A2zwykłebrakbrak15 000 0001 500 000w całości gotówką20162016
Bzwykłebrakbrak15 000 0001 500 000w całości gotówką20162016
Liczba akcji, razem45 000 000
Kapitał zakładowy, razem4 500 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,10


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
20192018
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej234 452234 452
utworzony ustawowo1 5001 500
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość148 837129 940
z dopłat akcjonariuszy / wspólników00
inny (wg rodzaju)00
Kapitał zapasowy, razem384 789365 892KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
20192018
z tytułu aktualizacji wartości godziwej00
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym00
z wyceny instrumentów zabezpieczających00
z tytułu podatku odroczonego00
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych00
inny (wg rodzaju)33 74738 570
aktualizacja długoterminowych aktywów finansowych - wycena akcji Mabion33 74738 570
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem33 74738 570

W portfelu inwestycji długoterminowych, Spółka posiada 620 350 sztuk akcji Spółki Mabion. Na dzień 31 grudnia 2019, zostały one w wartości rynkowej wycenione po 77 zł/akcje.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
20192018
a) utworzony zgodnie z statutem/umową00
b) na akcje (udziały) własne00
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem00ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
podział zysku według uchwały Walnego Zgromadzenia00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem00ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
20192018
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:12 74114 379
odniesionej na wynik finansowy3 6942 244
odniesionej na kapitał własny9 04712 135
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
Zwiększenia1 1881 627
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)1 1881 627
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Zmniejszenia2 4153 265
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 284177
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 1313 088
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)00
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem11 51412 741
odniesionej na wynik finansowy3 5983 694
odniesionej na kapitał własny7 9169 047
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy00


Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
20192018
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek1941 198
kredyty i pożyczki00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
inne zobowiązania finansowe, w tym:00
umowy leasingu finansowego1941 198
zobowiązania wekslowe00
inne (wg rodzaju)00
Zobowiązania długoterminowe, razem1941 198ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
20192018
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym:
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek19 07114 127
kredyty i pożyczki, w tym:00
długoterminowe w okresie spłaty00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych00
z tytułu dywidend00
inne zobowiązania finansowe, w tym:1 466954
leasing1 466954
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 3639 004
do 12 miesięcy7 3639 004
powyżej 12 miesięcy00
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi00
zobowiązania wekslowe00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 020644
z tytułu wynagrodzeń01
inne (wg tytułów)9 2213 523
inwestycyjne8 9813 523
pozostałe2400
fundusze specjalne (wg tytułów)165186
fundusz socjalny165186
Zobowiązania krótkoterminowe, razem19 23614 313ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
20192018
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu00Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Nie dotyczy.

PlikOpis
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
pozostałe (z tytułu)00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora00
od innych jednostek00
Należności warunkowe, razem00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20192018
Sprzedaż leków100 444120 211
Pozostała sprzedaż1 8035 034
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem102 247125 245
od jednostek powiązanych, w tym:68
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek102 247125 245


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
20192018
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00


KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
20192018
amortyzacja20 62117 214
zużycie materiałów i energii23 35528 176
usługi obce15 87818 336
podatki i opłaty1 6501 588
wynagrodzenia23 44414 769
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne5 4943 422
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)9 9039 120
Koszty według rodzaju, razem100 34592 625
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-19 533-18 684
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-42 829-32 206
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów37 98541 735INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
20192018
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
pozostałe, w tym:5 1364 704
amortzyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją4 2224 465
pozostałe przychody operacyjne914239
Inne przychody operacyjne, razem5 1364 704INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
20192018
utworzone rezerwy (z tytułu)0872
-rezerwa urlopowa0222
-rezerwa na ewentualne koszty wycofania leku z rynku0650
pozostałe, w tym:8181 595
odpis na należności0312
koszty zaniechanych projektów629954
darowizny leków2225
inne167304
Inne koszty operacyjne, razem8182 467


W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
20192018
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20192018
od kredytów i pożyczek00
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 00
dla wspólnika jednostki współzależnej 00
dla znaczącego inwestora00
dla innych jednostek00
pozostałe odsetki1861 146
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych00
dla jednostki dominującej00
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
dla jednostek współzależnych 00
dla jednostek stowarzyszonych 00
dla innych jednostek00
dla pozostałych jednostek, w tym: 1861 146
dla wspólnika jednostki współzależnej00
dla znaczącego inwestora 00
dla innych jednostek00
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem1861 146UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCIw tys.
20192018
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00Pozycja Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Nie dotyczy.

PlikOpis
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
20192018
Zysk (strata) brutto7 80937 494
Korekty konsolidacyjne00
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)-7 511-4 075
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym29833 419
Podatek dochodowy według stawki 19%576 350
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku0
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:576 350
wykazany w rachunku zysków i strat576 350
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny00
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
20192018
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00


Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zysk za okres od 1.1.2018-31.12.2018 roku został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 23 kwietnia 2019 roku i podzielony w następujący sposów: - wypłata dywidendy: 10.800.000,00 PLN- przekazanie na kapitał zapasowy: 18.897.104,52 PLN

PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Podstawowy zysk na 1 akcję obliczono jako iloraz zysku netto za okres orazśredniej ważonej liczby zwykłych akcji występujących w ciagu okresu.

PlikOpis
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:
1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane
d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także o ile to możliwe określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych
1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie
8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter
12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy
22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego


PlikOpis
CELON_RAPORT_Y2019_Informacje dodatkowe.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Maciej WieczorekPrezes Zarządu
2020-03-20Iwona GiedronowiczCzłonek Zarządu
2020-03-20Bogdan ManowskiCzłonek Zarządu


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów102 247125 24523 76829 353
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 89835 6111 6048 346
Zysk (strata) brutto7 80937 4941 8158 787
Zysk (strata) netto11 93529 6972 7746 960
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 05128 240-1 1746 618
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-67 736-72 745-15 746-17 049
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 519-8 852-1 980-2 075
Przepływy pieniężne netto, razem-81 305-53 357-18 900-12 505
Aktywa, razem591 346563 668138 862131 086
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania146 305114 93934 35626 730
Zobowiązania długoterminowe1941 19845278
Zobowiązania krótkoterminowe19 23614 3134 5173 328
Kapitał własny445 040448 729104 503104 356
Kapitał zakładowy4 5004 5001 0571 047
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,270,660,060,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,270,660,060,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,899,972,322,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,899,972,322,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
BILANS


Notyw tys.
20192018
AKTYWA
Aktywa trwałe447 770349 917
Wartości niematerialne i prawne, w tym:4761299126255086 1627 410
wartość firmy00
Rzeczowe aktywa trwałe158284649460301242 785190 716
Należności długoterminowe14974493129975110418336139579559191
Od jednostek powiązanych00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek9191
Inwestycje długoterminowe101276821110393048 53054 476
Nieruchomości00
Wartości niematerialne i prawne00
Długoterminowe aktywa finansowe48 53054 476
w jednostkach powiązanych, w tym:763753
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:47 76753 722
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 00
udziały lub akcje w innych jednostkach00
w pozostałych jednostkach00
Inne inwestycje długoterminowe00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe866040713123665150 20297 225
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11 4977 410
Inne rozliczenia międzyokresowe138 70589 815
Aktywa obrotowe143 576213 750
Zapasy166681361219604630 06223 607
Należności krótkoterminowe53857925928886104183361395795545 77840 131
Od jednostek powiązanych2922
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale00
Od pozostałych jednostek45 74940 109
Inwestycje krótkoterminowe66 692147 998
Krótkoterminowe aktywa finansowe35197568718966 692147 998
w jednostkach powiązanych00
w pozostałych jednostkach00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne66 692147 998
Inne inwestycje krótkoterminowe00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe139861913393951 0442 015
Należne wpłaty na kapitał zakładowy00
Akcje (udziały) własne00
A k t y w a r a z e m591 346563 668
PASYWA
Kapitał własny445 040448 729
Kapitał zakładowy929857313498374 5004 500
Kapitał zapasowy25081389916540384 789365 892
Kapitał z aktualizacji wyceny58562051009000033 74738 570
Pozostałe kapitały rezerwowe123060311473224800
Zysk (strata) z lat ubiegłych10 07010 070
Zysk (strata) netto11 93529 697
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)151530271556665700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania146 305114 939
Rezerwy na zobowiązania94301891561975415 15115 586
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11 51412 741
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 4931 213
długoterminowa00
krótkoterminowa1 4931 213
Pozostałe rezerwy2 1441 632
długoterminowe0550
krótkoterminowe2 1441 082
Zobowiązania długoterminowe2934594134839501941 198
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek1941 198
Zobowiązania krótkoterminowe59151161036377619 07114 313
Wobec jednostek powiązanych00
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Wobec pozostałych jednostek19 01414 127
Fundusze specjalne165186
Rozliczenia międzyokresowe21596157543062111 72483 841
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe111 72483 841
długoterminowe108 61580 732
krótkoterminowe3 1093 109
P a s y w a r a z e m591 346563 668
Wartość księgowa445 040448 729
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909699,899,97
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)11415568139909699,899,97Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.


abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu5 44006 5322 5640011 972
zwiększenia (z tytułu)001 3031 3030181 321
zmniejszenia (z tytułu)0000000
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu5 44007 8353 86701813 293
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu004 5622 268004 562
amortyzacja za okres (z tytułu)1 36001 209650002 569
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu1 36005 7712 918007 131
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu4 08002 0649490186 162


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.


- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu5 83854 831112 28412 99515 601201 549
zwiększenia (z tytułu)51411019 7136 1182 68429 139
zmniejszenia (z tytułu)0002 80602 806
sprzedaż0002 80602 806
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu6 35254 941131 99716 30718 285227 882
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu09 19752 7707 8604 09073 917
amortyzacja za okres (z tytułu)02 16113 6502 4523 82622 089
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu011 35866 42010 3127 91696 006
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
inne ( sprzedaż )0002 80602 806
wartość netto środków trwałych na koniec okresu6 35243 58365 5778 80110 369134 682ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu9191
kaucja9191
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu9191
kaucja9191ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
20192018
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
stan na koniec okresu00INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:138 70589 815
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie00
aktywowane prace rozwojowe138 70589 815
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:00
00
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem138 70589 815NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
20192018
z tytułu dostaw i usług, w tym:2922
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
inne, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem2922
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem2922PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 00AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa

Nie dotyczy.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu00ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
20192018
powyżej 1 roku do 3 lat1941 198
powyżej 3 do 5 lat00
powyżej 5 lat00
Zobowiązania długoterminowe, razem1941 198ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 15 30810 759
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 3 9283 553
b1. w walucie euro305470
b2. w walucie usd330388
po przeliczeniu na tys. zł2 5523 482
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 1 37671
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 19 23614 313


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
20192018
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów00
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)00
rozliczenia międzyokresowe przychodów111 72483 841
długoterminowe (wg tytułów)108 61580 732
rozliczenie dotacji108 61580 732
krótkoterminowe (wg tytułów)3 1093 109
amortyzacja środków trwałych dofinansowanych3 1093 109
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem111 72483 841ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)w tys.
20192018
udzielonych gwarancji i poręczeń00
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek00
pozostałe (z tytułu)00
na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 00
na rzecz jednostek zależnych00
na rzecz jednostki dominującej00
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
na rzecz jednostek współzależnych00
na rzecz jednostek stowarzyszonych00
na rzecz innych jednostek00
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:00
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej00
na rzecz znaczącego inwestora00
na rzecz innych jednostek00
Zobowiązania warunkowe, razem00


Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20192018
kraj91 60194 891
od jednostek powiązanych, w tym: 08
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek91 60194 891
eksport10 64630 354
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek10 64630 354
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem102 247125 245
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek102 247125 245
od pozostałych jednostekPRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
20192018
kraj00
od jednostek powiązanych, w tym: 00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
eksport00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek00PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
20192018
z tytułu udzielonych pożyczek180
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej180
w tym: zrealizowane180
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym: 00
od wspólnika jednostki współzależnej 00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
pozostałe odsetki1 8183 431
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych00
od jednostki dominującej00
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
od jednostek współzależnych 00
od jednostek stowarzyszonych00
od innych jednostek00
od pozostałych jednostek, w tym:1 8183 431
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek1 8183 431
w tym: zrealizowane1 5892 232
w tym: niezrealizowane2291 199
w tym do realizacji w ciągu 3 miesięcy2291 199
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem1 8363 431INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
20192018
ujemne różnice kursowe, w tym:740403
zrealizowane701381
niezrealizowane3922
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:00
Inne koszty finansowe, razem740403PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:w tys.
20192018
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych-5 6301 026
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem-4 1831 447PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Iwona GiedronowiczDyrektor FinansowyINFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:Nie dotyczy.

PlikOpis
POZYCJE POZABILANSOWE


Notaw tys.
20192018
Należności warunkowe7782302197712100
Od jednostek powiązanych (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Zobowiązania warunkowe7782302197712100
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)00
udzielonych gwarancji i poręczeń00
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)00
otrzymanych gwarancji i poręczeń00
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 00
udzielonych gwarancji i poręczeń0
Inne (z tytułu)00
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m00


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20192018
własne6 1627 410
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Wartości niematerialne i prawne, razem6 1627 410ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
20192018
własne130 855123 305
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:3 8274 327
Środki trwałe bilansowe, razem134 682127 632


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
20192018
Stan na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu00DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
20192018
w jednostkach powiązanych, w tym:763753
aa) w jednostkach zależnych763753
udziały lub akcje763753
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
ab) w jednostce dominującej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:47 76753 723
ba) w jednostkach współzależnych0
udziały lub akcje0
dłużne papiery wartościowe0
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)47 76753 723
akcje47 76753 723
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bb) w jednostkach stowarzyszonych00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
bc) w innych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
w pozostałych jednostkach, w tym:00
ca) we wspólniku jednostki współzależnej00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cb) w znaczącym inwestorze00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
cc) w pozostałych jednostkach00
udziały lub akcje00
dłużne papiery wartościowe00
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)00
udzielone pożyczki00
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)00
Długoterminowe aktywa finansowe, razem48 53054 476NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALEw tys.
20192018
z tytułu dostaw i usług, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
inne, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od jednostek współzależnych00
od jednostkek stowarzyszonych 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem00
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem00PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
20192018
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)00
akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)00
udziały i akcje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
obligacje (wartość bilansowa):00
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):00
c1).....
wartość godziwa00
wartość rynkowa00
wartość według cen nabycia00
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem00
Wartość na początek okresu, razem00
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem00
Wartość bilansowa, razem00ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu1 213991
zwiększenia (z tytułu)280222
rezerwa urlopowa272222
rezerwa emerytalna80
wykorzystanie (z tytułu)00
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu1 4931 213ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 1941 198
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 1941 198


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

Nie dotyczy.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
20192018
dodatnie różnice kursowe00
zrealizowane00
niezrealizowane00
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:00
Inne przychody finansowe, razem00
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
20192018
ujętego w kapitale własnym7 9169 047
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
Sprawozdanie z badania_Celon Pharma 2019_podpisane.pdf
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
20192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:102 247125 245
od jednostek powiązanych68
Przychody netto ze sprzedaży produktów98810229465599102 247125 245
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów12235430253572500
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:37 98541 735
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4557291641406437 98541 735
Wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży64 26283 510
Koszty sprzedaży4557291641406419 53318 684
Koszty ogólnego zarządu4557291641406442 82932 206
Zysk (strata) ze sprzedaży1 90132 620
Pozostałe przychody operacyjne5 8155 458
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych679277
Dotacje0476
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne693978217127285 1364 704
Pozostałe koszty operacyjne8182 467
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne1456638741460448182 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 89835 611
Przychody finansowe1172472490394291 8363 431
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:1 8363 431
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne00
Koszty finansowe1376807686970649251 549
Odsetki w tym:1861 146
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:14810183798484600
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne740403
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto7 80937 494
Podatek dochodowy3132481708979-4 1267 797
część bieżąca576 350
część odroczona-4 1831 447
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)698064360452700
Zysk (strata) netto11 93529 697
Zysk (strata) netto (zannualizowany)11 93529 697
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,270,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1422139111374880,270,66

Podstawowy zysk na 1 akcję obliczono jako iloraz zysku netto za okres oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.Rozwodniony zysk na 1 akcję oblicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Spółka nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie ilości akcji, dlatego też nie jest prezentowany zysk rozwodniony. W okresie pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia niniejszych informacji finansowych nie wystąpiły żadne transakcje dotyczące akcji zwykłych lub potencjalnych akcji zwykłych.

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
20192018
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:00
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem00

Spółka nie posiada nieamortyowanego majątku używanego na podstawie umów leasingu lub dzierżawy.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiej9191
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
-
pozostałe waluty w tys. zł00
Należności długoterminowe, razem9191


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
20192018
wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych00
jednostek zależnych00
jednostek współzależnych00
jednostek stowarzyszonych00

Nie dotyczy.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEKw tys.
20192018
z tytułu dostaw i usług, w tym:39 14831 699
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 5004 161
inne, w tym:1 1014 279
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
dochodzone na drodze sądowej, w tym:00
od wspólnika jednostki współzależnej00
od znaczącego inwestora 00
od innych jednostek00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem45 74940 109
odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek312312
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem46 06140 421UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 00
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 00
b1. w walucie00
po przeliczeniu na tys. zł00
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 00ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu550550
zwiększenia (z tytułu)00
wykorzystanie (z tytułu)5500
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu0550ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta

Nie dotyczy.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne

Nie dotyczy.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
20192018
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie00STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Nie dotyczy.

PlikOpis
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
20192018
Kapitał własny na początek okresu (BO)448 729439 847
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych448 729439 847
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5004 500
Zmiany kapitału zakładowego00
zwiększenia (z tytułu)00
emisji akcji (wydania udziałów)00
zmniejszenia (z tytułu)00
umorzenia akcji (udziałów)00
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5004 500
Kapitał zapasowy na początek okresu365 892347 927
Zmiany kapitału zapasowego18 89717 965
zwiększenia (z tytułu)18 89717 965
emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
z podziału zysku (ustawowo)00
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)18 89717 965
zmniejszenia (z tytułu)00
pokrycia straty00
Kapitał zapasowy na koniec okresu384 789365 892
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu38 57051 736
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-4 824-13 165
zwiększenia (z tytułu)1 8700
zmniejszenia (z tytułu)6 69413 165
zbycia środków trwałych00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu33 74738 570
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu39 76735 685
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu39 76735 685
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu39 76735 685
zwiększenia (z tytułu)00
podziału zysku z lat ubiegłych00
zmniejszenia (z tytułu)29 69725 615
wypłata dywidendy
10 8007 650
przekazanie na kapitał zapasowy18 89717 965
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 070
Strata z lat ubiegłych na początek okresu00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
korekty błędów 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
zwiększenia (z tytułu)00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia00
zmniejszenia (z tytułu)00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu10 07010 070
Wynik netto11 93529 697
zysk netto11 93529 697
strata netto00
odpisy z zysku00
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )445 040448 729
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
20192018
wartość firmy brutto na początek okresu00
zwiększenia (z tytułu)00
zmniejszenia (z tytułu)00
wartość firmy brutto na koniec okresu00
odpis wartości firmy na początek okresu00
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)00
odpis wartości firmy na koniec okresu00
wartość firmy netto na koniec okresu00ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
20192018
Stan na początek okresu3120
zwiększenia (z tytułu)0312
zmniejszenia (z tytułu)00
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu312312ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
20192018
w walucie polskiejw tys. 66 411147 151
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 281846
b1. w walucie euro66182
b2. w walucie usd017
po przeliczeniu na tys. zł281846
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 66 692147 997ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
20192018
stan na początek okresu1 0821 028
zwiększenia (z tytułu)2 1441 082
rezerwa na koszty operacyjne zwiazane z wycofaniem leku200650
rezerwa na audyt2550
rezerwa na koszty poniesione na przełomie roku1 919382
wykorzystanie (z tytułu)1 0821 028
rozwiązanie (z tytułu)00
stan na koniec okresu2 1441 082ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne

Nie dotyczy.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PlikOpis
oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań.pdf
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
20192018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto11 93529 697
Korekty razem-16 986-1 457
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja20 62117 214
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)175378
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-679-277
Zmiana stanu rezerw6961 726
Zmiana stanu zapasów-6 455-5 251
Zmiana stanu należności5 646-6 398
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 5751 784
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-24 123-10 156
Inne korekty0-476
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-5 05128 240
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2 776342
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych808342
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:1 9680
w jednostkach powiązanych1 9680
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 9500
odsetki180
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki70 51273 087
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych64 95267 460
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:5 5600
w jednostkach powiązanych5 5600
nabycie aktywów finansowych100
udzielone pożyczki długoterminowe5 5500
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne05 627
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-67 736-72 745
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy0476
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe0476
Wydatki8 5199 329
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli7 2007 650
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 1451 301
Odsetki