pixelg
SA - PSr - 2020-08-28 - COMARCH SA (comarch)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki COMARCH SA (comarch) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Rachunkowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-08-28
COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCHInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-864Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II39A
(ulica)(numer)
012 646 10 00012 646 11 00
(telefon)(fax)
IR@comarch.plwww.comarch.pl
(e-mail)(www)
677-00-65-406350527377
(NIP)(REGON)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów708 784666 488159 589155 431
Zysk (strata) z działalności operacyjnej71 78346 15716 16310 764
Zysk (strata) przed opodatkowaniem56 89746 10312 81110 752
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej34 51927 1797 7726 338
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 124 31769 48527 99116 205
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-32 980-15 213-7 426-3 548
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-29 332-27 817-6 604-6 487
Przepływy pieniężne netto, razem62 00526 45513 9616 170
Liczba akcji (w szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)4,243,340,950,78
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)4,243,340,950,78
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów449 037447 398101 105104 337
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 61017 2675 5414 027
Zysk (strata) brutto62 20348 11314 00611 220
Zysk (strata) netto55 29744 48012 45110 373
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 33912 92811 7853 015
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej8 28317 1371 8653 997
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-24 737-22 369-5 570-5 217
Przepływy pieniężne netto, razem35 8857 6968 0801 795
Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)8,4210,471,902,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)8,4210,471,902,44
KAPITAŁY30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 987 378 952 123 221 088223 582
Kapitał własny (jednostki dominującej) 929 406 881 540 208 107207 007

Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-30.06.2020 r.: 4,4413
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-30.06.2019 r.: 4,288
Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.06.2020 r.: 4,466
31.12.2019 r.: 4,2585
Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na koniec 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
PSr 1 2020 jednostkowy.pdfSprawozdanie jednostkowe Comarch SA za I półrocze 2020
PSr 1 2020 skonsolidowany.pdfSprawozdanie skonsolidowane Comarch SA za I półrocze 2020
PSr 1 2020 Sprawozdanie Zarządu.pdfSprawozdanie Zarządu Comarch SA z działalności w I półroczu 2020
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań
finansowych
Comarch SA raport z przeglądu JSF czer. 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2020
Comarch SA raport z przeglądu SSF czer. 2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-28Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu
2020-08-28Maria SmolińskaProkurent


Nazwa jednostki:COMARCH SA
Nazwa skrócona jednoskti:COMARCH
Adres:Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
Telefon:012 646 10 00
Fax:012 646 11 00
Email:IR@comarch.pl
www:www.comarch.pl
NIP:677-00-65-406
REGON:350527377

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Comarch SA
COMARCH
2020-11-17 SA - QSr3
2020-09-25 umowa pożyczki z PKO Leasing SA
2020-09-11 rejestracja w KRS zmian w statucie
2020-08-28 SA - PSr
2020-08-17 podpisanie umowy na dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług utrzymania systemów informatycznych dla VFNZ
2020-06-30 umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank SA
2020-06-24 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-24 wypłata dywidendy 1,5 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy