pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-17 - COMARCH SA (comarch)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki COMARCH SA (comarch) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-11-17
COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCHInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-864Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II39A
(ulica)(numer)
012 646 10 00012 646 11 00
(telefon)(fax)
IR@comarch.plwww.comarch.pl
(e-mail)(www)
677-00-65-406350527377
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 062 4591 020 966239 185236 960
Zysk (strata) z działalności operacyjnej117 895112 36626 54126 079
Zysk (strata) przed opodatkowaniem99 955100 03922 50223 218
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej66 97569 67915 07816 172
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 195 75180 14644 06818 601
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-53 107-28 789-11 956-6 682
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-59 181-56 232-13 323-13 051
Przepływy pieniężne netto, razem83 463-4 87518 790-1 131
Liczba akcji (w szt.)8 133 3498 133 3498 133 3498 133 349
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)8,238,571,851,99
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)8,238,571,851,99
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów677 555666 140152 534154 607
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 81937 62710 9908 733
Zysk (strata) brutto84 91567 89619 11615 758
Zysk (strata) netto77 62061 71017 47414 323
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 62230 78819 0507 146
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7 3349 1621 6512 126
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-45 741-47 762-10 297-11 085
Przepływy pieniężne netto, razem46 215-7 81210 404-1 813
Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,044,922,041,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR)9,044,922,041,14
KAPITAŁY30.09.202031.12.2019
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 021 597 952 123 225 678223 582
Kapitał własny (jednostki dominującej) 956 083 881 540 211 205207 007

Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-30.09.2020 r.: 4,4420
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres: 01.01-30.09.2019 r.: 4,3086
Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.09.2020 r.: 4,5268
31.12.2019 r.: 4,2585
Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na koniec 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSr_3_2020_jednostkowy.pdfQSr 3 2020 jednostkowy
QSr_3_2020_skonsolidowany.pdfQSr 3 2020 skonsolidowany
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-17Konrad TarańskiWiceprezes Zarządu
2020-11-17Iwona KasprzykProkurent


Nazwa jednostki:COMARCH SA
Nazwa skrócona jednoskti:COMARCH
Adres:Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
Telefon:012 646 10 00
Fax:012 646 11 00
Email:IR@comarch.pl
www:www.comarch.pl
NIP:677-00-65-406
REGON:350527377

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy