pixelg
WZ - żądanie uzupełnienia porządku obrad - 2020-06-06 - COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA (comperia)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - żądanie uzupełnienia porządku obrad - komunikat spółki COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA (comperia) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020
Data sporządzenia:2020-06-06
Skrócona nazwa emitenta
COMPERIA.PL S.A.
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), informuje, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) ( Rozporządzenie ), o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki Pana Marka Dojnow, posiadającego akcje Spółki reprezentujące 19,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 18,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki ( Akcjonariusz ) żądania (datowanego na dzień 5 czerwca 2020 r.) dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2020 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 6/2020 ( ZWZ ), dodatkowego punktu, oznaczonego jako pkt 14, w brzmieniu:
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia w Spółce funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. ,

co w konsekwencji spowoduje oznaczenie dotychczasowej treści pkt 14 jako pkt 15.

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił projekt stosownej uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem (w zakresie dotyczącym proponowanego powyżej punktu porządku obrad ZWZ), które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania w celu uzupełnienia porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.
Załączniki
PlikOpis
RB_7_2020__zalacznik_Wniosek akcjonariusza MD o uzupełnienie porządku obrad ZWZ CPL.pdfRB_7_2020__zalacznik_Wniosek akcjonariusza MD o uzupełnienie porządku obrad ZWZ CPL
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-06Szymon FiecekCzłonek ZarząduSzymon Fiecek
2020-06-06Wojciech MałekCzłonek ZarząduWojciech Małek


Nazwa jednostki:COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:COMPERIA.PL S.A.
Adres:Konstruktorska 13, 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 642 91 19
Fax:+48 22 642 91 19
Email:biuro@comperia.pl
www:www.comperia.pl
NIP:951-220-98-54
REGON:140913752

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Comperia.pl SA
COMPERIA
2020-06-29 powołanie członków RN
2020-06-26 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 powołanie członka zarządu
2020-06-22 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-06-07 WZ - uzupełnienie porządku obrad
2020-06-06 WZ - żądanie uzupełnienia porządku obrad
2020-05-28 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy