pixelg
zakończenie testów na utratę wartości aktywów - 2020-04-04 - PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakończenie testów na utratę wartości aktywów - komunikat spółki PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA (cormay) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2020

Data sporządzenia: 2020-04-04
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zakończenie testów na utratę wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. ( Spółka ) nr 7/2020 z dnia 20 marca 2020 r. o rozpoczęciu testów na utratę wartości aktywów ( Testy ), Spółka informuje, że w dniu 4 kwietnia 2020 r. Spółka zakończyła Testy.
W wyniku przeprowadzonych Testów Spółka stwierdziła utratę wartości nakładów poniesionych na trwające prace rozwojowe związane z opracowaniem i wdrożeniem następujących analizatorów: Equisse, Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox oraz podjęła decyzję o dokonaniu stosownych odpisów aktualizujących w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Powodem rozpoznania odpisów na dzień 31 grudnia 2019 r. były przedłużające się prace nad wdrożeniem analizatorów do produkcji, a co za tym idzie zwiększone, w stosunku do wcześniejszych szacunków, ryzyko nieosiągnięcia w przyszłości przychodów pokrywających konieczne jeszcze do poniesienia nakłady oraz wartość nakładów już poniesionych. Ryzyko to zwiększa dodatkowo aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która powoduje i może powodować w przyszłości dalsze wydłużenie i utrudnienie prowadzonych prac.

W wyniku przeprowadzonej analizy, z uwagi na wspomniane powyżej powody, dla prac rozwojowych nad analizatorami Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox, stwierdzono brak możliwości wiarygodnego oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych oraz istnienie dużego ryzyka, że dotychczas poniesione nakłady wraz z nakładami koniecznymi jeszcze do poniesienia przekroczą potencjalne zyski ze sprzedaży tych analizatorów w przyszłości. Z tego powodu Spółka zdecydowała o dokonaniu odpisów na całość nakładów poniesionych na prace rozwojowe nad analizatorami Hermes Senior, Hermes Junior oraz BlueBox. Równolegle do rozpoznanych odpisów, zgodnie z wymogami MSR 20, rozpoznano przychody z otrzymanych dotacji do tych projektów, które do tej pory były prezentowane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Łączna kwota rozpoznanych dla tych prac rozwojowych odpisów wyniosła 31 974 tys. PLN, a kwota rozpoznanych przychodów z tytułu dotacji wyniosła 8 496 tys. PLN.

Dla najbardziej zaawansowanego i najbliższego komercjalizacji projektu Equisse nie rozpoznano odpisu na całość poniesionych nakładów, jednakże w Testach zastosowano bardziej konserwatywne niż do tej pory założenia dotyczące daty wprowadzenia analizatorów na rynek, szacunków przyszłych przepływów pieniężnych, a także dokonano zwiększenia stopy dyskonta w stosunku do wyliczonej stopy WACC dla branży i rynku, na którym działa Spółka, aby odzwierciedlić zwiększone ryzyko realizacji prognoz. Kwota odpisu rozpoznanego na nakłady poniesione na tę pracę rozwojową wyniosła 13 505 tys. PLN.

Łączna kwota odpisów wyniosła 45 479 tys. PLN, a łączna kwota rozpoznanych przychodów z tytułu dotacji wyniosła 8 496 tys. PLN. Wartości te wpłyną bezpośrednio na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok, powodując obniżenie wyniku finansowego przed opodatkowaniem o 36 983 tys. PLN oraz obniżenie sumy aktywów i pasywów w tych sprawozdaniach, przed uwzględnieniem wpływu odroczonego podatku dochodowego, o 45 479 tys. PLN.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Spółki i grupy kapitałowej Spółki, która jest stabilna i bezpieczna.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych, które zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok 2019, w szczególności w rezultacie trwającego badania w/w sprawozdań przez niezależnego biegłego rewidenta.

Spółka jednocześnie informuje, iż dokonanie powyższych odpisów nie oznacza zaniechania prowadzonych prac w ramach poszczególnych projektów dotyczących opracowywanych przez Spółkę analizatorów. Wiąże się jednak z modyfikacją przyjętej kilka lat temu strategii opartej na rozwoju działalności tylko w oparciu o własne analizatory będące efektem prowadzonych przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych.
Strategia Spółki opiera się na założeniu wzrostu sprzedaży odczynników zużywanych przez wprowadzane na rynek analizatory, ale już nie wyłącznie w oparciu o produkty będące efektem własnych prac B+R. Przedłużające się prace w obszarze nowych analizatorów i związane z tym ryzyko opóźnień wprowadzenia ich na rynek, spowodowały podjęcie przez Spółkę decyzji o modyfikacji strategii i uzupełnienie oferty Spółki o analizatory wytwarzane przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Spółki. W efekcie podjętych działań Spółka w 2019 r. wprowadziła do swojej oferty cztery nowe urządzenia, tj. analizator hematologiczny Mythic 60 oraz trzy analizatory biochemiczne z linii Accent o prędkości 100, 200 i 300 testów na godzinę, których sprzedaż została już rozpoczęta. Proces wprowadzenia do sprzedaży analizatora Equisse jest w końcowej fazie, a w planie jest wprowadzenie kolejnych analizatorów w nadchodzących latach.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-04Janusz PłocicaPrezes Zarządu
2020-04-04Wojciech SuchowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PZ CORMAY S.A.
Adres:Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
Telefon:(22) 751 79 10
Fax:(22) 751 79 11
Email:office@cormay.pl
www:www.cormay.pl
NIP:1181872269
REGON:140777556

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PZ Cormay SA
CORMAY
2020-05-15 SA - QSr1
2020-04-24 SA - RS
2020-04-24 SA - R
2020-04-04 zakończenie testów na utratę wartości aktywów
2020-03-25 wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność grupy
2020-03-20 rozpoczęcie testów na utratę wartości aktywów
2020-03-09 sprzedaż akcji przez osoby powiązane
2020-03-05 sprzedaż akcji przez przewodniczącego RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy